Strategia stabilna najlepszą strategią stabilnego wzrostu, a strategia RDM50 na pierwszym miejscu wśród strategii o zmiennej alokacji aktywów

W czwartym kwartale strategie stabilna oraz RDM50 były najlepszymi strategiami w swoich grupach porównawczych (stabilna w grupie strategii stabilnego wzrostu, a RDM50 w grupie strategii o zmiennej alokacji aktywów) wśród strategii asset management na polskim rynku wg Gazety Giełdy Parkiet.

Strategia stabilna, której zaangażowanie w akcje może wynosić 40% (z czego do 15% mogą stanowić pozycje long / short i market neutral na rynku akcji) jako jedyna strategia akcyjna na rynku (wg Parkietu) osiągnęła wynik na poziomie blisko 2,5%, co było najlepszym rezultatem na rynku. Z kolei strategia RDM50, w której zaangażowanie w instrumenty o charakterze akcyjnym może wynosić do 50% (tylko pozycje długie), z wynikiem +3,6% była najlepsza w Q4 w grupie strategii o zmiennej alokacji aktywów. Z perspektywy całego 2019 roku wypracowała drugi najlepszy wynik (+7,3%). O komentarz poprosiliśmy naszego CIO – Radosława Piotrowskiego:

Cieszymy się, że po dobrym trzecim kwartale w naszym wykonaniu, czwarty kwartał był równie udany, bo dwie strategie osiągnęły najlepsze wyniki w swoich grupach porównawczych. Utwierdza nas to w przekonaniu, że zmiany, które wprowadziliśmy do modelu zarządzania były właściwe również w stosunku do starych strategii, a taką jest strategia RDM50, w których w miarę możliwości stosujemy nowe podejście, z tą różnicą, że, poruszamy się jedynie w obrębie funduszach inwestycyjnych otwartych (RDM: w nowych strategiach zarządzający mają też do dyspozycji fundusze ETF i kontrakty terminowe futures oraz możliwość zajmowania pozycji długich i krótkich). W przypadku strategii RDM50 cieszy nas drugie miejsce z perspektywy całego 2019 roku, zwłaszcza, że jako spółka kompletnie „przespaliśmy” pierwsze cztery miesiące zeszłego roku, które cechowały się bardzo dobrym zachowaniem rynków akcyjnych. Lekkim powodem do dumy jest więc to, że de facto udało się tak dobry wynik wypracować praktycznie w okresie 8-miesięcznym od maja do grudnia. Ogólnie jesteśmy zadowoleni z wyników wszystkich strategii, bo strategia zrównoważona była druga w Q4 w swojej grupie porównawczej, a wszystkie strategie wypracowały stopy zwrotu zdecydowanie lepsze od swoich grup odniesienia (RDM35 i RDM50) i celów inwestycyjnych (ochrony kapitału, stabilna, zrównoważona i dynamiczna). Stanowi to dla nas motywacje do dalszej ciężkiej pracy i generowania satysfakcjonujących wyników dla naszych klientów. Dodatkowo nie możemy zapominać o tym, że wszystkie nasze strategie są oparte na bardzo płynnych instrumentach, a więc po uwzględnieniu opłaty za zarządzanie są to stopy zwrotu, które klienci mogą zrealizować praktycznie z dnia na dzień jeżeli zgłoszą takie zapotrzebowanie.

Tabela – Wyniki wybranych strategii asset management w czwartym kwartale 2019 roku

 Źródło: Parkiet

 

RDM Wealth Management

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez RDM Wealth Management S.A. Wszelkie przedstawione w nim dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy traktować go jako rekomendacji lub zachęty do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani formy doradztwa inwestycyjnego lub jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Publikacja ta nie stanowi również analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.
Przedstawione informacje nie są sprofilowane względem poszczególnych odbiorców tej publikacji, tzn. nie uwzględniają ich indywidualnych potrzeb, wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych, sytuacji ani apetytu na ryzyko.
Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają opłat związanych z lokowaniem w dany instrument finansowy ani podatków. Instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub nawet całości zainwestowanych środków. Stopy zwrotu prezentowanych portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmiany wycen ich składników. Należy pamiętać, że przyszłe stopy zwrotu mogą znacząco odbiegać od zaprezentowanych i od oczekiwanych przez inwestorów.
RDM Wealth Management S.A. dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowany rzetelnie oraz opierał się na miarodajnych i aktualnych źródłach. Informacje zawarte w niniejszej publikacji pochodzą ze źródeł własnych lub źródeł zewnętrznych uznanych przez RDM Wealth Management S.A. za wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, że są one wyczerpujące i że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny wyrażone w niniejszym materiale są opiniami i ocenami RDM Wealth Management S.A i zatrudnionych w Spółce licencjonowanych doradców inwestycyjnych, będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili ich sporządzania. Dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą stracić aktualność w każdym momencie.
RDM Wealth Management S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego materiału ani za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z jego treścią.
Niniejszy materiał nie może być powielany lub w inny sposób rozpowszechniany w części lub w całości bez zgody RDM Wealth Management S.A.
RDM Wealth Management S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.