Strategia dynamiczna najlepszą strategią akcyjną

Strategia dynamiczna, którą uruchomiliśmy z końcem drugiego kwartału tego roku, w trzecim kwartale okazała się najlepszą strategią akcyjną wśród strategii asset management na polskim rynku wg Gazety Giełdy Parkiet.

Strategia dynamiczna, której zaangażowanie w akcje może wynosić 100% (z czego do 30% mogą stanowić pozycje long / short i market neutral na rynku akcji) jako jedyna strategia akcyjna na rynku (wg Parkietu) osiągnęła dodatni wynik w trzecim kwartale 2019 roku. O komentarz poprosiliśmy naszego CIO – Radosława Piotrowskiego:

W drugim kwartale model zarządzania stosowany przez RDM uległ gruntownej przebudowie – zmniejszyliśmy liczbę strategii, wzbogaciliśmy spektrum instrumentów finansowych o fundusze ETF oraz kontrakty terminowe futures, dostosowaliśmy proces inwestycyjny do standardów panujących na rynkach rozwiniętych oraz wzbogaciliśmy go o element inwestycji alternatywnych. Cieszymy się, że wprowadzone zmiany pozwoliły naszym klientom o największej akceptacji ryzyka inwestycyjnego (profil agresywny) przejść przez trudny trzeci kwartał „bez szwanku”, tym bardziej, że byliśmy jedynym podmiotem na rynku, któremu udało się w strategii akcyjnej wypracować symboliczny, ale jednak zysk. Oczywiście nasza radość jest bardzo stonowana, bo to raptem jeden kwartał – jeżeli za 9 miesięcy, a jeszcze lepiej za 33 miesiące, będziemy mogli się pochwalić podobnym osiągnięciem, będzie to dla nas na pewno większy powód do dumy. Przy czym chciałem podkreślić, że „ściganie” się z kimkolwiek nie jest naszym celem. Zadeklarowaliśmy klientom RDM określone stopy zwrotu i ich osiągnięcie w horyzontach inwestycyjnych nowych strategii (RDM –  uruchomiliśmy 5 nowych strategii w ostatnich kilku miesiącach – ochrony kapitały, stabilną, zrównoważoną, dynamiczną i globalną multistrategię) przy jednoczesnym „pilnowaniu” drawdown’ów (RDM – okresowych przecen portfeli) jest tym na czym się koncentrujemy. Jeżeli przy okazji uda się osiągnąć wyniki lepsze od konkurencji, to super, ale jeżeli nie staniemy na najwyższym stopniu podium (czy nawet w ogóle na podium), a zrealizujemy cele naszych klientów to nie będziemy rozpaczać. Oczywiście nie zapominamy przy tym o klientach, którzy pozostali przy starych strategiach, czego najlepszym dowodem jest to, że strategia aktywnej alokacji RDM35, zajęła w trzecim kwartale drugie miejsce w  swojej grupie porównawczej.

Tabela – Wyniki wybranych strategii asset management w trzecim kwartale 2019 roku

Źródło: Parkiet

 

RDM Wealth Management

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez RDM Wealth Management S.A. Wszelkie przedstawione w nim dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy traktować go jako rekomendacji lub zachęty do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani formy doradztwa inwestycyjnego lub jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Publikacja ta nie stanowi również analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.
Przedstawione informacje nie są sprofilowane względem poszczególnych odbiorców tej publikacji, tzn. nie uwzględniają ich indywidualnych potrzeb, wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych, sytuacji ani apetytu na ryzyko.
Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają opłat związanych z lokowaniem w dany instrument finansowy ani podatków. Instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub nawet całości zainwestowanych środków. Stopy zwrotu prezentowanych portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmiany wycen ich składników. Należy pamiętać, że przyszłe stopy zwrotu mogą znacząco odbiegać od zaprezentowanych i od oczekiwanych przez inwestorów.
RDM Wealth Management S.A. dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowany rzetelnie oraz opierał się na miarodajnych i aktualnych źródłach. Informacje zawarte w niniejszej publikacji pochodzą ze źródeł własnych lub źródeł zewnętrznych uznanych przez RDM Wealth Management S.A. za wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, że są one wyczerpujące i że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny wyrażone w niniejszym materiale są opiniami i ocenami RDM Wealth Management S.A i zatrudnionych w Spółce licencjonowanych doradców inwestycyjnych, będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili ich sporządzania. Dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą stracić aktualność w każdym momencie.
RDM Wealth Management S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego materiału ani za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z jego treścią.
Niniejszy materiał nie może być powielany lub w inny sposób rozpowszechniany w części lub w całości bez zgody RDM Wealth Management S.A.
RDM Wealth Management S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.