INFORMACJA W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

W dniu 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”. RDM Wealth Management S.A. dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony Państwa danych osobowych. W celu realizacji zasady przejrzystości przetwarzania danych osobowych niniejszym informujemy o jego zakresie i podstawowych zasadach.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest RDM Wealth Management S.A., z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ulicy Nowogrodzkiej 47a, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS  0000341443 (dalej: „Administrator:)”.

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz z korzystaniem przez Państwa z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się:

“RODO”

RDM Wealth Management S.A.,

Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ CELE PRZETWARZANIA

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest jednak niezbędne w następujących celach:

 • dostarczania Państwu informacji handlowych kanałami komunikacji zgodnie z wyrażoną przez Państwa zgodą (art. 6 ust. 1 a RODO),
 • dostarczania newsletterów, o ile wyrazili Państwo chęć ich otrzymywania (art. 6 ust. 1 a RODO),
 • uzyskiwania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 a RODO),
 • zawarcia i realizacji umowy/umów (podstawa prawna – art. 6 ust 1 lit. b RODO),
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • zabezpieczania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, za które Administrator uznaje: marketing bezpośredni usług i produktów własnych Administratora, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym w szczególności:

 • towarzystwa funduszy inwestycyjnych i spółki zagraniczne zarządzające funduszami inwestycyjnymi,
 • fundusze inwestycyjne,
 • agenci transferowi,
 • banki,
 • podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, pocztowe i kurierskie, marketingowe, jak również biegli rewidenci w związku z przeprowadzanymi audytami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:

 • przez okres niezbędny do przekazywania informacji handlowych, nie dłużej niż do momentu cofnięcia przez Państwa zgody lub wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie w celu marketingu bezpośredniego,
 • przez okres niezbędny do wykonywania zawartej z Państwem umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami,
 • przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, liczony od daty rozwiązania umowy.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz dokonania ich sprostowania, a także, o ile ma to zastosowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania usunięcia danych,
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Ponadto, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.