1. Kto jest administratorem danych?

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest:

RDM Wealth Management S.A. z siedzibą w Warszawie (00-695) przy ul. Nowogrodzkiej 47A, tel. 22 290 25 37, e-mail: biuro@rdmwm.pl  (dalej zwany „Administratorem”)

2. W jakich celach będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 • realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy (art. 6 ust.1 pkt b RODO)[1]
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w postaci realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przepisów podatkowych oraz innych, które odnoszą się do działalności Administratora.
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 f RODO), za które Administrator uznaje: marketing bezpośredni, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.

[1] RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

3. Z kim dzielimy się Państwa danymi osobowymi? Czy przekazujemy Państwa dane do państw trzecich?

Usługa zarządzania portfelami

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: banki, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki zagraniczne zarządzające funduszami inwestycyjnymi, zagraniczne firmy inwestycyjne agenci firmy inwestycyjnej (AFI Administratora), pośrednicy działający na rynku finansowym, podmioty świadczące usługi doradcze i audytowe, rachunkowe, informatyczne, pocztowe, kurierskie, archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi marketingowe na rzecz Administratora oraz biegli rewidenci w związku z przeprowadzanymi audytami.

W przypadku, gdy zawarta z Państwem umowa o zarządzanie portfelem przewiduje możliwość przeprowadzania transakcji na instrumentach finansowych za pośrednictwem Interactive Brokers (U.K.) LTD, Administrator przekaże Państwa dane osobowe i udostępnione przez Państwa kopie dokumentów, w zakresie przewidzianym w tej umowie, do:

 • Interactive Brokers (U.K.) Ltd.

One Carey Lane

Fifth Floor

London EC2V 8AE

United Kingdom

 • Interactive Brokers (U.K.) Limited (w zakresie przetwarzania dokumentów)

Gotthardstrasse 3

6301 Zug

Switzerland

+41-41-726-9500

Informujemy, że Interactive Brokers (U.K.) LTD działa jako administrator danych osobowych
w rozumieniu przepisów RODO, co oznacza, że podmiot ten jest zobowiązany do wypełniania obowiązków wskazanych w tym rozporządzeniu. Interactive Brokers (UK) LTD wykorzystuje przekazane dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności, która jest dostępna pod linkiem:

Interactive Brokers Group Privacy Policy https://www.interactivebrokers.co.uk/en/index.php?f=305

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy w przypadku gdy zawarta z Państwem umowa o zarządzanie portfelem przewiduje możliwość przeprowadzania transakcji na instrumentach finansowych za pośrednictwem Interactive Brokers (U.K.) LTD zgodnie z polityką prywatności tej firmy oraz gdy wymagają tego przepisy prawa (np. obowiązki podatkowe.

Usługa doradztwa inwestycyjnego

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym: podmioty świadczące usługi doradcze i audytowe, rachunkowe, informatyczne, pocztowe, kurierskie, archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi marketingowe na rzecz Administratora oraz biegli rewidenci w związku z przeprowadzanymi audytami.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń (dystrybucja funduszy)

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym:, agenci transferowi, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, spółki zagraniczne zarządzające funduszami inwestycyjnymi, zagraniczne firmy inwestycyjne, agenci firmy inwestycyjnej (AFI Administratora), pośrednicy działający na rynku finansowym, podmioty świadczące usługi doradcze i audytowe, rachunkowe, informatyczne, pocztowe, kurierskie, archiwizacji i niszczenia dokumentów, usługi marketingowe na rzecz Administratora oraz biegli rewidenci w związku z przeprowadzanymi audytami.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

4. Gromadzenie i wykorzystywania Państwa danych osobowych.

 Państwa dane osobowe :

 • będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od rozwiązania umowy,
 • nie są przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu,

5. Jakie są Państwa prawa?

Posiadają Państwo prawo:

 • dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • do przeniesienia swoich danych do innego podmiotu,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

6. W jaki sposób możecie się Państwo z nami skontaktować?

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora można kontaktować się z osoba pełniącą obowiązki Inspektora Ochrony Danych (IOD):

 • osobiście w siedzibie Administratora,
 • listownie na adres: IOD, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa
 • telefonicznie na numer: 22 290 25 37
 • pocztą elektroniczną na adres: RODO@rdmwm.pl

7. Skarga do organu ochrony.

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Stawki 2

00-193 Warszawa

8. Czy macie Państwo obowiązek dostarczenia nam danych osobowych?

Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia umowy.