RDM Wealth Management liderem w najnowszym zestawieniu wyników firm inwestycyjnych Gazety Giełdy Parkiet

Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że szczyt globalnej koniunktury mamy już za sobą – sugerują to nie tylko twarde dane makroekonomiczne, ale także wskaźniki wyprzedzające. Także hossa na globalnych rynkach akcji została ostatnio zachwiana. Mimo bardzo słabych pierwszych trzech miesięcy 2018 roku, pragniemy Państwa poinformować, że możemy się pochwalić bardzo dobrymi wynikami inwestycyjnymi, potwierdzając skuteczność prowadzonych przez nas strategii inwestycyjnych.
I kwartał 2018 roku, mimo wysokich stóp zwrotu w styczniu, był dla portfeli naprawdę ciężki, co znacząco pogorszyło wyniki inwestycyjne mniej aktywnych asset managerów, nie tylko jeżeli chodzi o kwartalne stopy zwrotu, ale także zestawienia roczne.

Strategie RDM Wealth Management


Zgodnie z danymi zawartymi w ostatnim rankingu Gazety Giełdy Parkiet, w rocznym zestawieniu stóp zwrotu, strategie RDM Wealth Management zdeklasowały rywali. Nasze portfele zajęły pierwsze cztery miejsca klasyfikacji, a zwycięzca  – Strategia Aktywnej Alokacji – RDM 50 w ciągu 12 miesięcy zyskała 5,03%. Powyżej 4% zarobiły także Indywidualna Strategia – RDM 100, Indywidualna Strategia – RDM 70, Indywidualna Strategia – RDM 35 oraz Indywidualna Strategia – RDM 20. Pragniemy zauważyć, że bardzo dobre wyniki inwestycyjne w czasach hossy nikogo szczególnie nie zachwycają, jednak gdy przychodzą spadki na giełdach konserwatywne podejście połączone z odpowiednim timingiem rynkowym potrafi przynieść bardzo dobre rezultaty. I z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich 12 miesięcy objętych zestawieniem. Jej skutkiem jest różnica między najlepszym portfelem RDM Wealth Management, a najsłabszym w zestawieniu kompozytem, która wynosi aż 11,27 pkt. proc., przy 12 miesięcznym horyzoncie inwestycyjnym.

Indywidualne strategie inwestycyjne


Co więcej, świetne wyniki krótkoterminowe nie są jednorazowym efektem naszej pracy. W zestawieniu 5-letnich stóp zwrotu Indywidualna Strategia – RDM 50 oraz Indywidualna Strategia – RDM 35 zajmują 2 i 3 miejsce rankingu, potwierdzając długoterminową skuteczność naszego modelu zarządzania. Pragniemy zauważyć, że od momentu uruchomienia do dnia objętego rankingiem, mniej agresywna Indywidualna Strategia – RDM 35 zyskała już 60,11%, podczas gdy Indywidualna Strategia – RDM 50 może poszczycić się rezultatem na poziomie 67,18%!

Indywidualne strategie dłużne


Nasza skuteczność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych widoczna jest także w klasyfikacji strategii dłużnych i płynnościowych. Bo choć w poprzednim roku nie osiągnęliśmy najwyższych wyników, to w zestawieniu 3-letnim nasze dwie strategie znalazły się na podium. Pierwsze miejsce, z wynikiem na poziomie 9,40% zajęła Indywidualna Strategia Dłużna, a na miejscu trzecim uplasowała się Indywidualna Strategia Płynnościowa z zyskiem równym 8,29%. Szczególnie cieszy nas wynik Indywidualnej Strategii Płynnościowej, która charakteryzuje się relatywnie niskim ryzykiem inwestycyjnym, skutkującym niską zmiennością.

 

Wg 5-letniej klasyfikacji w dalszym ciągu bezkonkurencyjna okazuje się Indywidualna Strategia Dłużna. Zysk na poziomie 29,13% wręcz deklasuje rywali – drugi w rankingu kompozyt zarobił niemal 10 pkt. proc. mniej od najlepszej strategii dłużnej RDM Wealth Management. Pragniemy zauważyć, że od uruchomienia Indywidualna Strategia Dłużna osiągnęła rewelacyjny wynik na poziomie 53,67%.

Kwietniowa publikacja potwierdziła skuteczność naszych rozwiązań inwestycyjnych  w dłuższym horyzoncie czasu i pokazuje, że w gorszych czasach potrafimy nie tylko chronić kapitał, ale także uzyskiwać dodatnie wyniki inwestycyjne, co nie jest regułą w przypadku pozostałych firm inwestycyjnych.

 

 

Wszelkie informacje dotyczące RDM WM, przedstawione w tej publikacji służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów dyrektywy MiFID oraz art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jak również nie stanowią analizy, usługi doradztwa inwestycyjnego, prawnego ani podatkowego.. Publikacja nie stanowi także jakiejkolwiek formy oferty ani zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny. RDM dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne, oparte na miarodajnych i aktualnych źródłach. Przedstawione w publikacji wyniki historyczne nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Stopy zwrotu prezentowanych portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmiany wycen ich składników, należy więc pamiętać, że przyszłe stopy zwrotu mogą znacząco odbiegać od zaprezentowanych i od oczekiwanych przez Klientów. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszej publikacji, w szczególności podejmowania na jej podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie osoba, która się z nią zapoznała. Podane stopy zwrotu są stopami brutto i nie uwzględniają opłat za zarządzanie oraz podatków. Szczegółowe dane na temat opłat, w tym sposobu ich pobierania dostępne są w regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelem dostępnym na stronie internetowej www.rdmwm.pl.