Perspektywy rynkowe – Wrzesień 2019

W dzisiejszym wpisie przedstawiamy podsumowanie sierpnia oraz perspektywy rynkowe RDM Wealth Management na najbliższe 1-2 miesiące

Sierpień był miesiącem odwrotu inwestorów od ryzykownych aktywów

W sierpniu na rynkach finansowych inwestorzy odwrócili się od ryzykownych aktywów. Zwiększona podaż  w obrębie tej klasy skutkowała ujemnymi stopami zwrotu na rynkach akcji oraz na wybranych towarach. Najgorzej w tym zestawieniu (intraday na dzień 28 sierpnia) wypadły rynki wschodzące oraz polskie akcje, które przeceniły się odpowiednio 6,9% i 6,4%. W obliczu wzrostu awersji do ryzyka pozytywnych stóp zwrotu dostarczyły obligacje skarbowe zarówno na rynkach bazowych pozostających w spektrum naszego zainteresowania (Stany Zjednoczone, strefa euro), jak i na rynku polskim. Rozpatrując takie zachowanie głównych klas aktywów w kontekście podjętych przed miesiącem decyzji inwestycyjnych można pozytywnie ocenić zmniejszenie naszego zaangażowania na rynku akcji i zwiększenie alokacji do obligacji.

Wrześniowe decyzje inwestycyjne

Przecena jaka przetoczyła się przez globalne rynki akcji w sierpniu skłoniła nas do rewizji nastawienia do ryzykownych aktywów (o czym zresztą wspominaliśmy miesiąc temu). Wykorzystujemy sierpniową wyprzedaż aby zwiększyć ponownie zaangażowanie na rynku akcji kosztem obligacji. Wzrost awersji do ryzyka sprawił, że wskaźniki sentymentu rynkowego uległy wyraźnemu schłodzeniu i znajdują się obecnie w obszarach neutralnych lub paniki. Nie będąc zwolennikami tezy o tym, że globalna gospodarka wpadnie w najbliższych 12 miesiącach w recesję jest to dla nas kluczowy argument skłaniający nas do zwiększenia udziału ryzykownych aktywów w portfelach klientów. Dostrzegamy podwyższone ryzyko wystąpienia recesji w dłuższym okresie (powyżej 1 roku), które sygnalizowane jest przez modele prognostyczne publikowane przez największe banki inwestycyjne czy chociażby szeroko komentowane w mediach zjawisko odwrócenia krzywej dochodowości amerykańskich obligacji skarbowych. Uważamy jednocześnie, że jeżeli sygnały płynące z tych wskazań uznać za wiarygodne narzędzia prognostyczne (nie podejmujemy się wysnuwania tezy, że „tym razem będzie inaczej”) to mając na uwadze nasz krótki, kilkumiesięczny horyzont inwestycyjny, jest zdecydowanie za wcześnie aby znacząco ograniczać zaangażowanie w ryzykowne aktywa. Jednocześnie spadek rentowności obligacji skarbowych do poziomów niższych niż inflacja i sugerujących, że w najbliższym czasie możemy mieć do czynienia z kryzysem porównywalnym do tego z lat 2008-2009 postrzegamy jako przereagowanie rynku widząc duże ryzyko wzrostu rentowności tej klasy aktywów (w obrębie długu skarbowego).

W związku z tym nasze neutralne zaangażowanie na rynku akcji bilansujemy niezmiennie pozytywnym view rynkowym w obrębie inwestycji alternatywnych, gdzie realizujemy zarówno pomysły kierunkowe (long lub short), o charakterze long / short lub market neutral na subklasach aktywów w obrębie akcji i obligacji, a także wybranych towarach.

Tabela – Krótkoterminowe perspektywy rynkowe RDM Wealth Management dla głównych klas aktywów

Źródło: opracowanie własne

 

Radosław Piotrowski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami

RDM Wealth Management