Perspektywy rynkowe – Styczeń 2020

W dzisiejszym wpisie przedstawiamy podsumowanie grudnia oraz perspektywy rynkowe RDM Wealth Management na styczeń 2020 roku.

Grudniowe złe miłego początki

Pomimo tego, że grudzień nie rozpoczął się dla inwestorów pozytywnie to z perspektywy całego miesiąca (intraday na dzień 30 grudnia) ci inwestujący na rynku akcji nie mają powodów do narzekań. Z wyłączeniem rynku polskiego, który zanotował niewielki wzrost wartości na poziomie 0,7%, pozostałe rynki akcji, będące w spektrum naszego zainteresowania urosły od 2% (Stany Zjednoczone, Europa Zachodnia) do nawet 6% (rynki wschodzące). Wzrostom wartości indeksów towarzyszył także wzrost rentowności obligacji skarbowych (zarówno w Polsce, jak i w strefie euro i za Oceanem). W tym kontekście, podjęte przed miesiącem decyzje inwestycyjne na poziomie klas aktywów należy rozpatrywać negatywnie. Zmniejszenie zaangażowania w akcje na rzecz instrumentów dłużnych miało negatywny wpływ na zachowanie portfeli naszych klientów. Wyniki „obroniły się” jednak dzięki zwiększonemu zaangażowaniu na rynkach wschodzących, bo poza akcjami emerging markets, pozytywny miesiąc zaliczyły także obligacje skarbowe denominowane w USD (+2,3%), oraz trafnymi decyzjami w obszarze alternatywnych pomysłów inwestycyjnych.

Styczniowe decyzje inwestycyjne

Nasze podejście do inwestowania w krótkim terminie determinuje brak jakichkolwiek zmian w postrzeganiu perspektyw dla głównych klas aktywów. Pomimo poprawiającego się otoczenia makroekonomicznego, które powinno przełożyć się na przyszłe zyski spółek, wskaźniki krótkoterminowego sentymentu rynkowego „zawędrowały” bardziej w obszary euforyczne. Negatywnie postrzegamy relację zysku do ryzyka inwestycji w ryzykowne aktywa (takie jak akcje) i nie ulegamy coraz bardziej pozytywnemu nastawieniu inwestorów, unikając zachowań stadnych(z ang. herding behaviour). Podkreślamy jednocześnie, że cały czas nie spodziewamy się katastrofy na globalnych rynkach akcji w perspektywie kilkumiesięcznej, a większe korekty przy założeniu niezmienności otoczenia makroekonomicznego, chcemy wykorzystywać do zwiększenia zaangażowania w tą klasę aktywów. W międzyczasie aktywnie poszukujemy okazji w obszarze inwestycji alternatywnych cały czas utrzymując delikatnie cykliczny charakter tej części portfeli klientów. W kończącym się miesiącu inwestycje alternatywne pozytywnie kontrybuowały do wyników portfeli. Trafne decyzje spowodowały, że osiągnęliśmy docelową pożądaną przez nas relację pomysłów trafionych do nietrafionych na poziomie nie niższym niż 2 do 1.

Mniej świadomym inwestorom uświadamiamy – inwestowanie to podejmowanie szeregu decyzji, z których część będzie trafiona, a część niekoniecznie. Istotne jest to aby trafionych decyzji było więcej niż tych nietrafionych i ostatecznie przełożyło się to na satysfakcjonującą stopę zwrotu z całego portfela inwestycyjnego.

Tabela – Krótkoterminowe perspektywy rynkowe RDM Wealth Management dla głównych klas aktywów

Źródło: opracowanie własne

 

Wykres – Liczba zamkniętych alternatywnych pomysłów inwestycyjnych (na 30 grudnia 2019 roku)

Źródło: opracowanie własne

 

Radosław Piotrowski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami

RDM Wealth Management

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez RDM Wealth Management S.A. Wszelkie przedstawione w nim dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy traktować go jako rekomendacji lub zachęty do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani formy doradztwa inwestycyjnego lub jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Publikacja ta nie stanowi również analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.
Przedstawione informacje nie są sprofilowane względem poszczególnych odbiorców tej publikacji, tzn. nie uwzględniają ich indywidualnych potrzeb, wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych, sytuacji ani apetytu na ryzyko.
Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają opłat związanych z lokowaniem w dany instrument finansowy ani podatków. Instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub nawet całości zainwestowanych środków. Stopy zwrotu prezentowanych portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmiany wycen ich składników. Należy pamiętać, że przyszłe stopy zwrotu mogą znacząco odbiegać od zaprezentowanych i od oczekiwanych przez inwestorów.
RDM Wealth Management S.A. dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowany rzetelnie oraz opierał się na miarodajnych i aktualnych źródłach. Informacje zawarte w niniejszej publikacji pochodzą ze źródeł własnych lub źródeł zewnętrznych uznanych przez RDM Wealth Management S.A. za wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, że są one wyczerpujące i że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny wyrażone w niniejszym materiale są opiniami i ocenami RDM Wealth Management S.A i zatrudnionych w Spółce licencjonowanych doradców inwestycyjnych, będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili ich sporządzania. Dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą stracić aktualność w każdym momencie.
RDM Wealth Management S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego materiału ani za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z jego treścią.
Niniejszy materiał nie może być powielany lub w inny sposób rozpowszechniany w części lub w całości bez zgody RDM Wealth Management S.A.
RDM Wealth Management S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.