Perspektywy rynkowe – luty 2020

W dzisiejszym wpisie przedstawiamy podsumowanie grudnia oraz perspektywy rynkowe RDM Wealth Management na luty 2020 roku.

View na 2020 – czy to ma sens?

Przełom roku to okres, w którym wiele instytucji finansowych publikuje perspektywy rynkowe na cały nadchodzący rok. My wyłamujemy się z tego trendu gdyż w naszej ocenie takie prognozowanie obarczone jest bardzo dużym ryzykiem błędu, parafrazując znane piłkarskie powiedzenie, wolimy „mądrze milczeć niż głupio mówić”. Takie podejście nie wynika jedynie z naszego „widzimisię”. Bazujemy na statystykach publikowanych przez globalne instytucje finansowe. W najnowszym badaniu jednego z amerykańskich banków inwestycyjnych inwestorzy wskazali na akcje jako najbardziej perspektywiczną klasę aktywów w 2020 roku. Uważa tak 59% respondentów, przy czym warto podkreślić, że rok temu akcje jako „a place to be” wskazało jedynie 33% badanych. O ile była to najpopularniejsza odpowiedź to 67% nie widziało akcji jako najbardziej perspektywicznej inwestycji w 2019 roku. Ta klasa aktywów, globalne „zarobiła” w minionym roku 24% (indeks MCSI ACWI). Zasadniczo, prześledziwszy typy inwestycyjne inwestorów profesjonalnych odnośnie prognozowanego zwrotu z globalnego rynku akcji, najbardziej perspektywicznego regionu i klasy aktywów w latach 2015-2019 można wysnuć wniosek, że nie szło im to najlepiej. Pokazuje to poniższa tabela.

Tabela – Wyniki ankiety wśród inwestorów instytucjonalnych przeprowadzanej przez jeden z amerykańskich banków inwestycyjnych (2015 – 2019)

Źródło: Goldman Sachs, opracowanie własne

Co się odwlecze to nie uciecze

Pierwszy miesiąc roku dostarczył bardzo mieszanych wrażeń inwestorom. Intraday na dzień 31 stycznia, globalny rynek akcji jest na poziomach zbliżonych z końca poprzedniego roku, ale w dużej mierze odpowiadają za to rynki rozwinięte, które dostarczyły pozytywnej stopy zwrotu na poziomie +0,7%. Rynki rozwijające się odnotowały ujemne stopy zwrotu. Polski rynek akcji dostosował się do rynków wschodzących odnotowując ujemną stopę zwrotu na poziomie -4,5% (indeks WIG). Pozytywnie zachowały się z kolei obligacje skarbowe z rynków rozwiniętych (np. Stany Zjednoczone, Niemcy, Wielka Brytania), które w ujęciu zagregowanym dostarczyły pozytywnej stopy zwrotu na poziomie ponad 1%. W kontekście podjętych miesiąc temu decyzji inwestycyjnych pozytywnie oceniamy lekko negatywne nastawienie do rynku akcji. Co prawda można stwierdzić, że decyzja o ograniczeniu zaangażowania w rynek akcji została podjęta miesiąc za wcześnie, ale naiwnym byłoby przypuszczać, że można idealnie „wstrzelić się” w lokalne „górki i dołki” rynkowe. Kluczem do sukcesu w inwestowaniu w dłuższym terminie jest dyscyplina i przestrzeganie zasad stosowanych przy inwestowaniu. Dla nas nadrzędną zasadą w krótkim terminie (która ma nam zapewnić sukces długoterminowy) jest pozycjonowanie portfeli zgodnie ze wskazaniami sentymentu rynkowego, a ten krótkoterminowy znajdował się w obszarach euforycznych już na przełomie listopada i grudnia.

Lutowe decyzje inwestycyjne

W związku z wyprzedażą jaka nawiedziła globalne rynki akcji (indeks MSCI ACWI -2,5%, indeks MSCI EM -6,7% w okresie 17 stycznia – 30 stycznia) zmieniamy nasze nastawienie do rynku akcji na neutralne „finansując” ten ruch zmniejszeniem zaangażowania na rynku obligacji (perspektywy bardzo negatywne). O ile prognozowanie konsekwencji przyczyny styczniowej wyprzedaży (epidemia koronawirusa) jest dosyć trudną sprawą i nie zaprzątamy sobie tym głowy, to historia pokazuje, że tego typu wydarzenia nie wywierały długotrwałego wpływu na rynki finansowe i stanowiły zazwyczaj okazję do zakupów. Dodatkowo konsekwentnie obserwując sentyment rynkowy uważamy, że jego „schłodzenie” do poziomów neutralnych czy nawet panicznych (krótkoterminowe wskaźniki sentymentu) uzasadnia bardziej pozytywne podejście do instrumentów udziałowych i negatywne do instrumentów dłużnych gdzie rentowności na rynkach bazowych (USA, Niemcy) znalazły się ponownie na poziomach, w których relacja zysku do ryzyka nie pozwala postrzegać tej klasy aktywów jako bezpiecznej inwestycji. Co dla naszych stałych czytelników nie będzie dużą niespodzianką bez zmian pozostawiamy pozytywne nastawienie do inwestycji alternatywnych, pomimo tego, że w styczniu inwestowaliśmy w tą klasę aktywów ze zmiennych szczęściem. Nadal widzimy jednak wiele ciekawych okazji inwestycyjnych o charakterze long-short czy market neutral na globalnym rynku akcji i obligacji oraz na rynku towarów, do którego, ze względu na dużą zmienność tej klasy aktywów, nie podchodzimy kierunkowo (kupno lub sprzedaż instrumentu finansowego opartego o cenę danego towaru), a za pomocą strategii tzw. spreadu kalendarzowego.

Tabela – Krótkoterminowe perspektywy rynkowe RDM Wealth Management dla głównych klas aktywów

Źródło: opracowanie własne

 

Wykres – Liczba zamkniętych alternatywnych pomysłów inwestycyjnych (na 31 stycznia 2020 roku)

Źródło: opracowanie własne

 

Radosław Piotrowski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami

RDM Wealth Management

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez RDM Wealth Management S.A. Wszelkie przedstawione w nim dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy traktować go jako rekomendacji lub zachęty do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani formy doradztwa inwestycyjnego lub jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Publikacja ta nie stanowi również analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.
Przedstawione informacje nie są sprofilowane względem poszczególnych odbiorców tej publikacji, tzn. nie uwzględniają ich indywidualnych potrzeb, wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych, sytuacji ani apetytu na ryzyko.
Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają opłat związanych z lokowaniem w dany instrument finansowy ani podatków. Instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub nawet całości zainwestowanych środków. Stopy zwrotu prezentowanych portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmiany wycen ich składników. Należy pamiętać, że przyszłe stopy zwrotu mogą znacząco odbiegać od zaprezentowanych i od oczekiwanych przez inwestorów.
RDM Wealth Management S.A. dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowany rzetelnie oraz opierał się na miarodajnych i aktualnych źródłach. Informacje zawarte w niniejszej publikacji pochodzą ze źródeł własnych lub źródeł zewnętrznych uznanych przez RDM Wealth Management S.A. za wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, że są one wyczerpujące i że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny wyrażone w niniejszym materiale są opiniami i ocenami RDM Wealth Management S.A i zatrudnionych w Spółce licencjonowanych doradców inwestycyjnych, będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili ich sporządzania. Dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą stracić aktualność w każdym momencie.
RDM Wealth Management S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego materiału ani za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z jego treścią.
Niniejszy materiał nie może być powielany lub w inny sposób rozpowszechniany w części lub w całości bez zgody RDM Wealth Management S.A.
RDM Wealth Management S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.