Perspektywy rynkowe – Listopad 2019

W dzisiejszym wpisie przedstawiamy podsumowanie października oraz perspektywy rynkowe RDM Wealth Management na najbliższe 1-2 miesiące

Wzrostowy październik na rynkach akcji

Październik był drugim powakacyjnym miesiącem, w którym inwestorzy na rynkach akcji i wybranych towarach (umownie nazwijmy je ryzykownymi aktywami) mogli cieszyć się z pozytywnych stóp zwrotu. Słabsza końcówka wakacji na rynkach finansowych powoli odchodzi więc w niepamięć. Zresztą do zachowania rynków w okresie wakacyjnym należy podchodzić z pewną dozą rezerwy – aktywność inwestorów jest wtedy ograniczona ze względu na sezon urlopowy i relatywnie niewielki kapitał może wywoływać znaczące zmiany cen aktywów. Potwierdzenie lub zanegowanie tych zmian następuje zazwyczaj po okresie wakacyjnym kiedy intensywność handlu wraca do swoich normalnych poziomów. W październiku zarówno inwestorzy na rodzimym rynku akcji, jak i na rynkach globalnych mogli cieszyć się z pozytywnych stóp zwrotu, przy czym rynek polski zdecydowanie odstawał zarówno od rynków rozwiniętych jak i pozostałych rynków wschodzących. Dodatnim stopom zwrotu z instrumentów udziałowych towarzyszył niewielki spadek rentowności obligacji skarbowych na rynku polskim i amerykańskim, który przełożył się na symboliczny wzrost ceny tych aktywów. Przeciwieństwo stanowiły obligacje niemieckie, które zanotowały znaczący wzrost rentowności. W kontekście podjętych miesiąc temu decyzji inwestycyjnych (brak znaczących zmian względem końca sierpnia) zachowanie rynków finansowych pozytywnie wpływało na stopy zwrotu naszych klientów w październiku.

Listopadowe decyzje inwestycyjne

Zalew pozytywnych informacji rynkowych (z ang. newsflow) począwszy od ogłoszonej stymulacji monetarnej przez największe banki centralne (Europejski Bank Centralny EBC, amerykańską Rezerwę Federalną – FED, ale także Ludowy Bank Chin – PBOC), poprzez „zawieszenie broni” w amerykańsko – chińskiej wojnie handlowej, wyeliminowanie ryzyka „twardego” Brexitu 31 października kończąc na pierwszych oznakach stabilizacji czy wręcz poprawy sytuacji w globalnej gospodarce, jaką sygnalizują niektóre wskaźniki wyprzedzające, pozytywnie wpłynął na zachowanie ryzykownych aktywów w październiku. Swoje „dołożyło” także nastawienie inwestorów oraz obserwatorów rynkowych – zderzenie pozytywnego newsflow’u z negatywnym nastawieniem uczestników rynku spotęgowało krótkoterminowy potencjał wzrostowy na rynkach akcji.

Pomimo kolejnego wzrostowego miesiąca, wskaźniki sentymentu rynkowego nadal znajdują się w obszarach neutralnych, przy czym niektórym z nich nadal bliżej do terytoriów panicznych aniżeli euforycznych. Dla „mniej wtajemniczonych” obserwatorów rynku może to być zaskoczeniem (wszak główny indeks giełdy amerykańskiej S&P500 28 października osiągnął najwyższy poziom w historii), ale w głównej mierze odpowiada za to wspomniane negatywne nastawienie inwestorów przejawiające się w m.in. wycofywaniem przez inwestorów środków z funduszy akcyjnych czy utrzymywaniem na relatywnie niskim poziomie ryzyka rynkowego (mierzonego współczynnikiem Beta) przez amerykańskie fundusze hedgingowe.

Obecne otoczenie rynkowe skłania nas do utrzymania zaangażowania w poszczególne klasy aktywów bez zmian dokonując jedynie drobnych zmian w obrębie poszczególnych klas. Dotyczy to głównie części inwestycji alternatywnych gdzie, dostrzegając „pierwsze jaskółki” w odczytach makroekonomicznych oraz rosnącą aktywność banków na polu skupu aktywów, nasze alternatywne „zakłady” rynkowe przybierają delikatnie cykliczny charakter.

Tabela – Krótkoterminowe perspektywy rynkowe RDM Wealth Management dla głównych klas aktywów

Źródło: opracowanie własne

 

Wykres – Liczba zamkniętych alternatywnych „zakładów” inwestycyjnych (na koniec października 2019 roku)

Źródło: opracowanie własne

Radosław Piotrowski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami

RDM Wealth Management

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez RDM Wealth Management S.A. Wszelkie przedstawione w nim dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy traktować go jako rekomendacji lub zachęty do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani formy doradztwa inwestycyjnego lub jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Publikacja ta nie stanowi również analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.
Przedstawione informacje nie są sprofilowane względem poszczególnych odbiorców tej publikacji, tzn. nie uwzględniają ich indywidualnych potrzeb, wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych, sytuacji ani apetytu na ryzyko.
Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają opłat związanych z lokowaniem w dany instrument finansowy ani podatków. Instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub nawet całości zainwestowanych środków. Stopy zwrotu prezentowanych portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmiany wycen ich składników. Należy pamiętać, że przyszłe stopy zwrotu mogą znacząco odbiegać od zaprezentowanych i od oczekiwanych przez inwestorów.
RDM Wealth Management S.A. dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowany rzetelnie oraz opierał się na miarodajnych i aktualnych źródłach. Informacje zawarte w niniejszej publikacji pochodzą ze źródeł własnych lub źródeł zewnętrznych uznanych przez RDM Wealth Management S.A. za wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, że są one wyczerpujące i że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny wyrażone w niniejszym materiale są opiniami i ocenami RDM Wealth Management S.A i zatrudnionych w Spółce licencjonowanych doradców inwestycyjnych, będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili ich sporządzania. Dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą stracić aktualność w każdym momencie.
RDM Wealth Management S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego materiału ani za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z jego treścią.
Niniejszy materiał nie może być powielany lub w inny sposób rozpowszechniany w części lub w całości bez zgody RDM Wealth Management S.A.
RDM Wealth Management S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.