Perspektywy rynkowe – Lipiec 2019

W dzisiejszym wpisie przedstawiamy podsumowanie czerwca oraz perspektywy rynkowe RDM Wealth Management na najbliższe 1-2 miesiące

Czerwiec łaskawy dla inwestorów

Czerwiec okazał się bardzo pozytywnym miesiącem na rynkach finansowych – każda z klasycznych klas aktywów, które są w naszym spektrum inwestycyjnym zakończyła miesiąc z pozytywną stopą zwrotu. Ze względu na powrót pozytywnego sentymentu rynkowego do akcji, wyższą stopą zwrotu mogły pochwalić się aktywa klasyfikowane jako ryzykowne, w szczególności akcje zagraniczne z rynków rozwiniętych i rozwijających się. W tym kontekście zwiększenie zaangażowania na ryku akcji w portfelach naszych klientów w miesiącu czerwcu kosztem obligacji skarbowych postrzegamy bardzo pozytywnie. W portfelach z udziałem komponentu ryzykownego, akcje były główną determinantą pozytywnych stóp zwrotu z portfeli.

Lipcowe decyzje inwestycyjne

Bardzo pozytywne zachowanie akcji z rynków rozwijających się rozpoczęte w ostatnich dniach maja i kontynuowane w czerwcu, w połączeniu ze zbyt optymistycznym nastawieniem rynku odnośnie skali luzowania polityki monetarnej przez główne banki centralne (na czele z amerykańską Rezerwą Federalną – FED), skłoniły nas do realizacji części zysków osiągniętych na tej subklasie aktywów. Środki z emerging markets przenosimy na rozwinięte rynki akcji poza Stanami Zjednoczonymi. W połączeniu z dalszym zmniejszeniem zaangażowania w na rynku długu i przeniesieniem uwolnionych z tej operacji środków na rynek akcji, przekłada się to na poprawę naszego nastawienia do akcji ogółem Dzieje się tak pomimo tego, że zawód rynku decyzją FEDu może przełożyć się na pogorszenie sentymentu ogółem.  Osłabienie walut na rynkach rozwiniętych poza Stanami Zjednoczonymi, które są w naszym spektrum inwestycyjnym będące skutkiem tego „zawodu”, wpłynie pozytywnie na zachowanie tych rynków. W połączeniu z bardzo prawdopodobnym „dołkiem” koniunktury jaki można na nich zaobserwować, relacja zysku do ryzyka dla tej inwestycji jest naszym zdaniem bardzo korzystna.

Zabezpieczeń przed ewentualną negatywną reakcją rynkową poszukujemy w obrębie inwestycji alternatywnych. Przybiera ona postać zajęcia pozycji krótkich i długich w wybranych obligacjach skarbowych z rynków rozwiniętych oraz towarach. Inwestycje alternatywne ogółem pozostają naszym ulubionym kierunkiem inwestycyjnym. Obok wspomnianych kierunkowych long’ów i short’ów widzimy w obrębie tej klasy aktywów kilka atrakcyjnych relatywnych zakładów o charakterze market neutral i long/short. Ten zbiór wzbogacamy o inwestycje w fundusze (aktywne i pasywne) o charakterze absolutnej stopy zwrotu z rynków rozwiniętych.

Tabela – Krótkoterminowe perspektywy rynkowe RDM Wealth Management dla głównych klas aktywów

Źródło: opracowanie własne

Radosław Piotrowski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami

RDM Wealth Management S.A.