Perspektywy rynkowe – kwiecień 2020

W dzisiejszym wpisie przedstawiamy podsumowanie marca oraz perspektywy rynkowe RDM Wealth Management na kwiecień 2020 roku.

Armagedon na rynkach finansowych w marcu

Jeszcze miesiąc temu mogło się wydawać, że bardzo słaba końcówka lutego, była jedynie dynamiczną korektą rynkową. Nic bardziej mylnego – zapoczątkowała ona koniec trendu wzrostowego na globalnych rynkach akcji, z którym, z małymi przerwami, mieliśmy do czynienia od marca 2009 roku. Globalny rynek akcji stracił w marcu blisko 14% (indeks MSCI ACWI), w szczytowym momencie przeceny (23 marca) będąc nawet na 25-procentowym minusie. Tym razem od Świata nie odstawała aż tak bardzo polska giełda, która przeceniła się o 15,5% w marcu (indeks WIG). W obrębie obligacji jedynym miejscem spośród grona papierów dłużnych, które dostarczyło „schronienia” inwestorom były amerykańskie i polskie obligacje skarbowe. W przypadku tych pierwszych rentowności spadły, co przełożyło się na wzrost ich ceny. Rentowności polskich obligacji skarbowych pozostały natomiast na niezmienionym poziomie. W obrębie obligacji korporacyjnych i bardziej ryzykownych obligacji skarbowych z rynków wschodzących przecena miała często równie dotkliwy przebieg jak na rynku akcji. Największą „ofiarą” marcowych zawirowań była jednak ropa naftowa, której ceny spadły w ciągu miesiąca o ponad 50%. (WTI).

Kwietniowe decyzje inwestycyjne

W obrębie akcji nie zmieniamy naszego neutralnego nastawienia. Okresy marcowych spadków indeksów akcyjnych wykorzystywaliśmy do zwiększania zaangażowania do poziomu neutralnego (spadki wartości powodowały automatyczne zmniejszenie udziału instrumentów o charakterze akcyjnym w portfelach naszych klientów). Odbicie na rynkach wykorzystaliśmy z kolei do częściowej redukcji zaangażowania – ponownie do poziomu neutralnego (wzrost wartości produktów akcyjnych automatycznie spowodował z kolei zwiększenie zaangażowania w portfelach). Naszą decyzję motywujemy tym, że finalnie na koniec miesiąca, tak lubiane przez nas wskaźniki sentymentu wróciły do obszarów neutralnych. Z kolei przedłużająca się globalna pandemia i jej coraz bardziej destrukcyjny wpływ na globalną gospodarkę nie pozwalają nam na silne przekonanie, że wzrost indeksów akcyjnych będzie kontynuowany. Nadal uważamy, że istnieje duża szansa na to, że na przełomie kwietnia i maja sytuacja zacznie się normalizować (patrząc na wskazania matematycznych modeli prognozujących rozwój epidemii), ale powrót do normalności gospodarczej będzie stopniowy przyjmując kształt litery U. Większą wartość w obrębie ryzykownych instrumentów widzimy obecnie w obligacjach korporacyjnych, głównie o ratingu inwestycyjnym, w mniejszym stopniu spekulacyjnym oraz obligacjach skarbowych z rynków wschodzących denominowanych w USD. Historycznie ten segment rynku, pierwszy „dawał sygnał” do rozpoczęcia trwałego trendu wzrostowego w obrębie ryzykownych aktywów. Dodatkowo premia za ryzyko jaką oferują te subklasy aktywów znajduje się obecnie na poziomach, które tylko nieznacznie odbiegają od tych wdzianych w szczycie poprzedniego kryzysu finansowego. Nasza sympatia do wspomnianych subklas aktywów w obrębie obligacji sprawia, że zmniejszamy bardzo negatywne nastawienie do obligacji ogółem (przy czym pragniemy podkreślić, że jest to w pełni spowodowane zwiększeniem zaangażowania do obligacji korporacyjnych i skarbowych z rynków wschodzących). Ruch ten finansujemy zmniejszając zaangażowanie w obrębie inwestycji alternatywnych.

Tabela – Krótkoterminowe perspektywy rynkowe RDM Wealth Management dla głównych klas aktywów

Źródło: opracowanie własne

Wykres – Liczba zamkniętych alternatywnych pomysłów inwestycyjnych (na 31 marca 2020 roku)

Źródło: opracowanie własne

Radosław Piotrowski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami

RDM Wealth Management

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez RDM Wealth Management S.A. Wszelkie przedstawione w nim dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy traktować go jako rekomendacji lub zachęty do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani formy doradztwa inwestycyjnego lub jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Publikacja ta nie stanowi również analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.
Przedstawione informacje nie są sprofilowane względem poszczególnych odbiorców tej publikacji, tzn. nie uwzględniają ich indywidualnych potrzeb, wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych, sytuacji ani apetytu na ryzyko.
Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają opłat związanych z lokowaniem w dany instrument finansowy ani podatków. Instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub nawet całości zainwestowanych środków. Stopy zwrotu prezentowanych portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmiany wycen ich składników. Należy pamiętać, że przyszłe stopy zwrotu mogą znacząco odbiegać od zaprezentowanych i od oczekiwanych przez inwestorów.
RDM Wealth Management S.A. dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowany rzetelnie oraz opierał się na miarodajnych i aktualnych źródłach. Informacje zawarte w niniejszej publikacji pochodzą ze źródeł własnych lub źródeł zewnętrznych uznanych przez RDM Wealth Management S.A. za wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, że są one wyczerpujące i że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny wyrażone w niniejszym materiale są opiniami i ocenami RDM Wealth Management S.A i zatrudnionych w Spółce licencjonowanych doradców inwestycyjnych, będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili ich sporządzania. Dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą stracić aktualność w każdym momencie.
RDM Wealth Management S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego materiału ani za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z jego treścią.
Niniejszy materiał nie może być powielany lub w inny sposób rozpowszechniany w części lub w całości bez zgody RDM Wealth Management S.A.
RDM Wealth Management S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.