Perspektywy rynkowe – Grudzień 2019

W dzisiejszym wpisie przedstawiamy podsumowanie listopada oraz perspektywy rynkowe RDM Wealth Management na najbliższe 1-2 miesiące

Christmas came early na rynkach finansowych

Listopad był kolejnym miesiącem, w którym ryzykowne aktywa dostarczyły pozytywnych stóp zwrotu (wszystkie dane intraday na dzień 28 listopada). Globalny rynek akcji zanotował wzrost wartości o 3%. Główna w tym zasługa rynków rozwiniętych, na których osiągnięte w listopadzie stopy zwrotu oscylowały w zależności od rynku między 2, a 4%. Odstawały rynki wschodzące (zwrot w okolicy 1,5%), a całkowitym outsiderem w tym zestawieniu był rynek polski, który zanotował ujemną stopę zwrotu.  Dużą zmienność można było zaobserwować na rynku obligacji skarbowych, ale po silnym wzroście rentowności w pierwszych 10 dniach listopada, druga połowa miesiąca przyniosła powrót pozytywnego sentymentu na ten segment rynku. Ostatecznie rentowności obligacji 10-letnich na dzień 28 listopada ukształtowały się na poziomach zbliżonych do tych z końca października (Polska, Niemcy) lub nieco niższych (Stany Zjednoczone). W kontekście zachowania się rynków finansowych w mijającym miesiącu pozytywnie postrzegamy nasze listopadowe nastawienie do głównych klas aktywów – gorsze zachowanie obligacji od akcji przełożyło się pozytywnie na relatywne wyniki portfeli naszych klientów.

Grudniowe decyzje inwestycyjne

Trzy z rzędu wzrostowe miesiące na globalnym rynku akcji nie pozostały bez wpływu na tak lubiane przez nas w krótkim okresie odczyty sentymentu rynkowego. O ile 12-miesięczne odczyty nastawienia inwestorów znajdują się cały czas w neutralnych obszarach (przy czym w listopadzie zbliżyły się do obszarów euforycznych) to listopadowy rajd na rynku akcji sprawił, że krótsze 3-miesięczne wskazania nakazują wzmożoną ostrożność, szczególnie na rynkach rozwiniętych (sentyment w obszarach euforycznych). W związku z tym, pomimo tego, że uważamy, że prawdopodobieństwo wystąpienia czwartego mini-cyklu w globalnej gospodarce wynosi nieco ponad 50% (artykuł z 25 listopada 1, 2, 3… 4? – czyli o obecnym cyklu koniunkturalnym (i nie tylko) słów kilka), to zdecydowaliśmy się zrealizować część osiągniętego w minionych 3 miesiącach zysku zmieniając nasze nastawienie do akcji z neutralnego na negatywne. Uwolnione środki „parkujemy” na rynku obligacji, dla którego perspektywy zmieniamy z bardzo negatywnych na negatywne.

Chcielibyśmy jednocześnie jeszcze raz podkreślić, że katastrofa w globalnej gospodarce i na rynkach finansowych w najbliższych miesiącach nie jest naszym scenariuszem bazowym. Negatywny trend w odczytach makroekonomicznych zdaje się odwracać, a modele prognostyczne publikowane przez największe banki centralne sygnalizują spadające prawdopodobieństwo wystąpienia recesji. Przy założeniu kontynuacji tych tendencji, ewentualne pogorszenie sentymentu rynkowego wykorzystamy do rewizji naszego nastawienia. Nasz optymizm niezmiennie wyrażamy w delikatnie cyklicznym pozycjonowaniu w obrębie inwestycji alternatywnych gdzie zarówno na poziomie alokacji, jak konkretnych pomysłów inwestycyjnych, które mieliśmy „otwarte” na początku listopada, nie dokonujemy żadnych zmian.

Tabela – Krótkoterminowe perspektywy rynkowe RDM Wealth Management dla głównych klas aktywów

Źródło: opracowanie własne

Wykres – Liczba zamkniętych alternatywnych „zakładów” inwestycyjnych (na 28 listopada 2019 roku)

Źródło: opracowanie własne

Radosław Piotrowski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami

RDM Wealth Management

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez RDM Wealth Management S.A. Wszelkie przedstawione w nim dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy traktować go jako rekomendacji lub zachęty do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani formy doradztwa inwestycyjnego lub jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Publikacja ta nie stanowi również analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.
Przedstawione informacje nie są sprofilowane względem poszczególnych odbiorców tej publikacji, tzn. nie uwzględniają ich indywidualnych potrzeb, wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych, sytuacji ani apetytu na ryzyko.
Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają opłat związanych z lokowaniem w dany instrument finansowy ani podatków. Instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub nawet całości zainwestowanych środków. Stopy zwrotu prezentowanych portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmiany wycen ich składników. Należy pamiętać, że przyszłe stopy zwrotu mogą znacząco odbiegać od zaprezentowanych i od oczekiwanych przez inwestorów.
RDM Wealth Management S.A. dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowany rzetelnie oraz opierał się na miarodajnych i aktualnych źródłach. Informacje zawarte w niniejszej publikacji pochodzą ze źródeł własnych lub źródeł zewnętrznych uznanych przez RDM Wealth Management S.A. za wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, że są one wyczerpujące i że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny wyrażone w niniejszym materiale są opiniami i ocenami RDM Wealth Management S.A i zatrudnionych w Spółce licencjonowanych doradców inwestycyjnych, będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili ich sporządzania. Dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą stracić aktualność w każdym momencie.
RDM Wealth Management S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego materiału ani za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z jego treścią.
Niniejszy materiał nie może być powielany lub w inny sposób rozpowszechniany w części lub w całości bez zgody RDM Wealth Management S.A.
RDM Wealth Management S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.