Taryfa opłat i prowizji (obowiązuje od dnia 18 czerwca 2019 r.)
Rodzaj strategii inwestycyjnej Maksymalny poziom zaangażowania w instrumenty o charakterze udziałowym Minimalna wartość portfela Wynagrodzenie Firmy Inwestycyjnej
Opłata za zarządzanie Prowizja od przyrostu wartości portfela
Ochrony kapitału 0%

500.000,00 zł

200.000,00 USD

200.000,00 EUR

0,9% 20% nadwyżki powyżej stopy odniesienia
Stabilna 25%

500.000,00 zł

200.000,00 USD

200.000,00 EUR

1,2% 20% nadwyżki powyżej stopy odniesienia
Zrównoważona 52,5%

500.000,00 zł

200.000,00 USD

200.000,00 EUR

1,5% 20% nadwyżki powyżej stopy odniesienia
Dynamiczna 75%

500.000,00 zł

200.000,00 USD

200.000,00 EUR

1,8% 20% nadwyżki powyżej stopy odniesienia
Globalna Multistrategia 100%

2 000.000,00 zł

800.000,00 USD

800.000,00 EUR

1,6% 20% nadwyżki powyżej stopy odniesienia
Indywidualna 0 – 100%

2 500.000,00 zł

1 000.000,00 USD

1 000.000,00 EUR

negocjowana negocjowana

Taryfa opłat i prowizji

obowiązuje od dnia 3 kwietnia 2017 roku

Strategia Aktywnej Alokacji – RDM 20

Minimalna wartość portfela 200 000 PLN
Opłata wstępna* 2,00%
Opłata za zarządzanie 1,50%
Prowizja od przyrostu wartości portfela

Strategia Aktywnej Alokacji – RDM 50

Minimalna wartość portfela 200 000 PLN
Opłata wstępna* 2,00%
Opłata za zarządzanie 2,00%
Prowizja od przyrostu wartości portfela

Strategia Aktywnej Alokacji – RDM 100

Minimalna wartość portfela 200 000 PLN
Opłata wstępna* 2,00%
Opłata za zarządzanie 2,50%
Prowizja od przyrostu wartości portfela

Indywidualne Strategie RDM

Minimalna wartość portfela 1 000 000 PLN
Opłata wstępna* negocjowana
Opłata za zarządzanie negocjowana
Prowizja od przyrostu wartości portfela negocjowana

Istotne informacje

 1. Wynagrodzenie Firmy Inwestycyjnej jest powiększane o należne podatki, jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek ich uiszczania.
 2. Niezależnie od pobieranego przez Firmę Inwestycyjną wynagrodzenia za zarządzanie, Klient ponosi wymienione poniżej, dodatkowe koszty związane z zarządzaniem portfelem:
  1. opłaty oraz prowizje od transakcji wykonywanych przez Firmę Inwestycyjną w imieniu Klienta w ramach zarządzania portfelem:
   1. opłaty dystrybucyjne,
   2. koszty transakcyjne – prowizja pobierana przy realizowaniu zleceń kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych,
  2. opłaty skarbowe,
  3. opłaty za prowadzenie rachunków, na których przechowywane są aktywa Klienta,
  4. opłaty za przelewy bankowe,
  5. opłaty z tytułu należności prawno-podatkowych.
 3. Jeżeli zaistnieje konieczność nałożenia na Klienta dodatkowych kosztów, innego rodzaju niż wymienione powyżej, Firma Inwestycyjna może je nałożyć i pobrać tylko i wyłącznie po uprzednim przedstawieniu Klientowi informacji na temat rodzaju i wysokości takich kosztów.
 4. Wszelkie dodatkowe koszty związane ze świadczeniem usługi zarządzania portfelem będą przedstawiane Klientowi przez Firmę Inwestycyjną przed zawarciem umowy, a w przypadku ich zmiany – w trakcie jej trwania.
 5. Informacja o aktualnych stawkach opłat i prowizji stosowanych przez poszczególne Fundusze dla zleceń i dyspozycji złożonych za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej jest na bieżąco udostępniana Klientom w siedzibie Firmy Inwestycyjnej. Na życzenie Klienta może być ona również przekazana w innej formie – pisemnej lub elektronicznej.