Nieograniczona paleta możliwości inwestycyjnych

Szeroki wachlarz proponowanych rozwiązań pozwala Klientowi wybrać te, które są dla niego najbardziej odpowiednie pod względem skłonności do podejmowania ryzyka oraz horyzontu inwestycyjnego.

W ramach Strategii Indywidualnych oferujemy również strategie w całości lub częściowo denominowane w USD i EUR.

Indywidualna Strategia Płynnościowa

Aktualne wyniki

Polityka inwestycyjna

Strategia przeznaczona jest dla Klientów, którzy nie akceptują ryzyka wynikającego z inwestycji w akcje, podwyższonego ryzyka stopy procentowej oraz wysokiego ryzyka kredytowego związanego z obligacjami korporacyjnymi emitowanymi przez przedsiębiorstwa o niskiej wiarygodności. Celem strategii jest osiągnięcie wyniku przewyższającego oprocentowanie lokat bankowych. Trzon portfeli stanowią najlepsze fundusze rynku pieniężnego oraz fundusze obligacji korporacyjnych wysokiej jakości. Dzięki aktywnej alokacji wykorzystujemy krótkoterminowe trendy na rynku długu, odpowiednio przeważając bądź niedoważając fundusze o podwyższonej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Aktywa Klientów lokujemy w fundusze krajowe oraz fundusze zagraniczne denominowane w polskich złotych i walutach obcych.

Poziom ryzyka

Bardzo niski

Podstawowe informacje

Minimalna kwota inwestycji 200 000 PLN
Benchmark 50% średnia funduszy dłużnych uniwersalnych w PLN + 50% średnia funduszy dłużnych skarbowych w PLN
Wynagrodzenie RDM Ustalane indywidualnie z Klientem
Zalecany horyzont inwestycyjny Co najmniej rok

Struktura modelowa

Fundusze rynku pieniężnego

0% – 100%

Fundusze obligacji skarbowych

0% – 100%

Fundusze obligacji korporacyjnych

0% – 100%

Indywidualna Strategia Dłużna

Aktualne wyniki

Polityka inwestycyjna

Strategia przeznaczona jest dla Klientów, którzy nie akceptują ryzyka wynikającego z inwestycji w akcje, ale jednocześnie tolerują podwyższone ryzyko stopy procentowej oraz wysokie ryzyko kredytowe związane z obligacjami korporacyjnymi emitentów o niższych ratingach. Celem strategii jest osiągnięcie wyniku przewyższającego najlepiej oprocentowane lokaty bankowe.  Trzon portfeli stanowią starannie wyselekcjonowane fundusze dłużne. Dzięki aktywnej alokacji wykorzystujemy krótkoterminowe trendy na rynku długu, odpowiednio przeważając bądź niedoważając fundusze o podwyższonej wrażliwości na zmiany stóp procentowych. Aktywa Klientów lokujemy w fundusze krajowe oraz fundusze zagraniczne denominowane w polskich złotych i walutach obcych.

Poziom ryzyka

Niski

Podstawowe informacje

Minimalna kwota inwestycji 200 000 PLN
Benchmark 50% średnia funduszy dłużnych uniwersalnych długoterminowych w PLN + 50% średnia funduszy dłużnych skarbowych długoterminowych w PLN
Wynagrodzenie RDM Ustalane indywidualnie z Klientem
Zalecany horyzont inwestycyjny Co najmniej 2 lata

Struktura modelowa

Fundusze rynku pieniężnego

0% – 100%

Fundusze obligacji skarbowych

0% – 100%

Fundusze obligacji korporacyjnych

0% – 100%

Fundusze obligacji zamiennych

0% – 100%

Indywidualna Strategia – RDM 20

Aktualne wyniki

Polityka inwestycyjna

Strategia przeznaczona jest dla Klientów akceptujących niewielką ekspozycję na ryzyko inwestycyjne właściwe dla rynku akcji. Celem strategii jest wzrost wartości aktywów i maksymalizacja zysków przy ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. Maksymalne zaangażowanie w instrumenty udziałowe ustalone jest na poziomie 20%. W ramach strategii Zarządzający kontroluje ryzyko, aktywnie modyfikując bieżące zaangażowanie w fundusze akcyjne i ekspozycję walutową. Portfel akcyjny jest starannie dywersyfikowany geograficznie i optymalizowany w zależności od napływających danych makroekonomicznych oraz oceny perspektyw gospodarczych konkretnych krajów. Pozostałe środki lokowane są w odpowiednio dobrane fundusze rynku długu. 

Poziom ryzyka

Umiarkowany

Podstawowe informacje

Minimalna kwota inwestycji 200 000 PLN
Benchmark 50% średnia funduszy dłużnych uniwersalnych długoterminowych w PL + 50% średnia funduszy dłużnych skarbowych długoterminowych w PLN
Wynagrodzenie RDM Ustalane indywidualnie z Klientem
Zalecany horyzont inwestycyjny 3 – 5 lat

Struktura modelowa

Fundusze akcji

0% – 20%

Fundusze rynku towarowego

0% – 20%

Fundusze rynku pieniężnego

0% – 100%

Fundusze obligacji skarbowych

0% – 100%

Fundusze obligacji korporacyjnych

0% – 100%

Fundusze obligacji zamiennych

0% – 100%

Indywidualna Strategia – RDM 35

Aktualne wyniki

Polityka inwestycyjna

Strategia przeznaczona jest dla Klientów akceptujących umiarkowaną ekspozycję na ryzyko inwestycyjne właściwe dla rynku akcji. Celem strategii jest wzrost wartości aktywów i maksymalizacja zysków przy ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. Maksymalne zaangażowanie w instrumenty udziałowe ustalone jest na poziomie 35%. W ramach strategii Zarządzający kontroluje ryzyko, aktywnie modyfikując bieżące zaangażowanie w fundusze akcyjne i ekspozycję walutową. Portfel akcyjny jest starannie dywersyfikowany geograficznie i optymalizowany w zależności od napływających danych makroekonomicznych oraz oceny perspektyw gospodarczych konkretnych krajów. Pozostałe środki lokowane są w odpowiednio dobrane fundusze rynku długu. 

Poziom ryzyka

Umiarkowany

Podstawowe informacje

Minimalna kwota inwestycji 200 000 PLN
Benchmark Średnia funduszy mieszanych polskich stabilnego wzrostu
Wynagrodzenie RDM Ustalane indywidualnie z Klientem
Zalecany horyzont inwestycyjny 3 – 5 lat

Struktura modelowa

Fundusze akcji

0% – 35%

Fundusze rynku towarowego

0% – 35%

Fundusze rynku pieniężnego

0% – 100%

Fundusze obligacji skarbowych

0% – 100%

Fundusze obligacji korporacyjnych

0% – 100%

Fundusze obligacji zamiennych

0% – 100%

Indywidualna Strategia – RDM 50

Aktualne wyniki

Polityka inwestycyjna

Strategia przeznaczona jest dla Klientów akceptujących ryzyko inwestycyjne właściwe dla rynku akcji. Celem strategii jest wzrost wartości aktywów i maksymalizacja zysków przy ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. Maksymalne zaangażowanie w instrumenty udziałowe ustalone jest na poziomie 50%. W ramach strategii Zarządzający kontroluje ryzyko, aktywnie modyfikując bieżące zaangażowanie w fundusze akcyjne i ekspozycję walutową. Portfel akcyjny jest starannie dywersyfikowany geograficznie i optymalizowany w zależności od napływających danych makroekonomicznych oraz oceny perspektyw gospodarczych konkretnych krajów. Pozostałe środki lokowane są w odpowiednio dobrane fundusze rynku długu. 

Poziom ryzyka

Średni

Podstawowe informacje

Minimalna kwota inwestycji 200 000 PLN
Benchmark Średnia funduszy mieszanych polskich stabilnego wzrostu
Wynagrodzenie RDM Ustalane indywidualnie z Klientem
Zalecany horyzont inwestycyjny 3 – 5 lat

Struktura modelowa

Fundusze akcji

0% – 50%

Fundusze rynku towarowego

0% – 50%

Fundusze rynku pieniężnego

0% – 100%

Fundusze obligacji skarbowych

0% – 100%

Fundusze obligacji korporacyjnych

0% – 100%

Fundusze obligacji zamiennych

0% – 100%

Indywidualna Strategia – RDM 70

Aktualne wyniki

Polityka inwestycyjna

Strategia przeznaczona jest dla Klientów akceptujących ryzyko inwestycyjne właściwe dla rynku akcji. Celem strategii jest wzrost wartości aktywów i maksymalizacja zysków przy ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. Maksymalne zaangażowanie w instrumenty udziałowe ustalone jest na poziomie 70%. W ramach strategii Zarządzający kontroluje ryzyko, aktywnie modyfikując bieżące zaangażowanie w fundusze akcyjne i ekspozycję walutową. Portfel akcyjny jest starannie dywersyfikowany geograficznie i optymalizowany w zależności od napływających danych makroekonomicznych oraz oceny perspektyw gospodarczych konkretnych krajów. Pozostałe środki lokowane są w odpowiednio dobrane fundusze rynku długu. 

Poziom ryzyka

Umiarkowanie wysoki

Podstawowe informacje

Minimalna kwota inwestycji 200 000 PLN
Benchmark Średnia funduszy mieszanych polskich zrównoważonych
Wynagrodzenie RDM Ustalane indywidualnie z Klientem
Zalecany horyzont inwestycyjny 3 – 5 lat

Struktura modelowa

Fundusze akcji

0% – 70%

Fundusze rynku towarowego

0% – 70%

Fundusze rynku pieniężnego

0% – 100%

Fundusze obligacji skarbowych

0% – 100%

Fundusze obligacji korporacyjnych

0% – 100%

Fundusze obligacji zamiennych

0% – 100%

Indywidualna Strategia – RDM 100

Aktualne wyniki

Polityka inwestycyjna

Strategia przeznaczona jest dla Klientów akceptujących ryzyko inwestycyjne właściwe dla rynku akcji. Celem strategii jest wzrost wartości aktywów i maksymalizacja zysków przy ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. Maksymalne zaangażowanie w instrumenty udziałowe ustalone jest na poziomie 100%. W ramach strategii Zarządzający kontroluje ryzyko, aktywnie modyfikując bieżące zaangażowanie w fundusze akcyjne i ekspozycję walutową. Portfel akcyjny jest starannie dywersyfikowany geograficznie i optymalizowany w zależności od napływających danych makroekonomicznych oraz oceny perspektyw gospodarczych konkretnych krajów. Pozostałe środki lokowane są w odpowiednio dobrane fundusze rynku długu.

Poziom ryzyka

Wysoki

Podstawowe informacje

Minimalna kwota inwestycji 200 000 PLN
Benchmark Średnia funduszy mieszanych polskich aktywnej alokacji
Wynagrodzenie RDM Ustalane indywidualnie z Klientem
Zalecany horyzont inwestycyjny 3 – 5 lat

Struktura modelowa

Fundusze akcji

0% – 100%

Fundusze rynku towarowego

0% – 100%

Fundusze rynku pieniężnego

0% – 100%

Fundusze obligacji skarbowych

0% – 100%

Fundusze obligacji korporacyjnych

0% – 100%

Fundusze obligacji zamiennych

0% – 100%