Nieograniczona paleta możliwości inwestycyjnych

Szeroki wachlarz proponowanych rozwiązań pozwala Klientowi wybrać te, które są dla niego najbardziej odpowiednie pod względem skłonności do podejmowania ryzyka oraz horyzontu inwestycyjnego.

Na życzenie Klienta oferujemy również strategie denominowane w USD i EUR.

Strategia Ochrony Kapitału

Polityka inwestycyjna

Strategia przeznaczona jest dla Klientów poszukujących inwestycji o niskim poziomie ryzyka, których celem jest ochrona i powiększanie kapitału przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia płynności portfela.

Celem strategii jest ochrona realnej wartości kapitału (generowanie stopy zwrotu na poziomie wskaźnika inflacji CPI) przy akceptacji minimalnego ryzyka inwestycyjnego. Modelowa alokacja składa się głównie z instrumentów dłużnych, przy czym w zależności od sytuacji rynkowej na bieżąco ocenianej przez zarządzających, dopuszczalne są tu nieznaczne odchylenia.

Poziom ryzyka

Niski

Podstawowe informacje

Minimalna kwota inwestycji 500 000 PLN / 200 000 USD / 200 000 EUR
Benchmark WIBOR 3M / LIBOR 3M / EURIBOR 3M + 0,5 %
Wynagrodzenie RDM 0,9% + 20% nadwyżki powyżej stopy odniesienia
Zalecany horyzont inwestycyjny Co najmniej rok

Struktura modelowa

Instrumenty dłużne

max 100%

Instrumenty udziałowe

0%

Instrumenty alternatywne

max 10%

Strategia Stabilna

Polityka inwestycyjna

Strategia przeznaczona jest dla Klientów oczekujących wyższej stopy zwrotu niż w przypadku Strategii ochrony kapitału i jednocześnie akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne związane z lokowaniem części aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym.

Celem strategii jest generowanie bieżącego dochodu przy niewielkim wzroście wartości zainwestowanego kapitału oraz akceptacji niskiego ryzyka inwestycyjnego. Modelowa alokacja składa się głównie z instrumentów dłużnych, natomiast instrumenty udziałowe i alternatywne stanowią uzupełnienie portfela. W zależności od sytuacji rynkowej na bieżąco ocenianej przez zarządzających, dopuszczalne są tu nieznaczne odchylenia.

Poziom ryzyka

Niski

Podstawowe informacje

Minimalna kwota inwestycji 500 000 PLN / 200 000 USD / 200 000 EUR
Benchmark WIBOR 3M / LIBOR 3M / EURIBOR 3M + 2 %
Wynagrodzenie RDM 1,2% + 20% nadwyżki powyżej stopy odniesienia
Zalecany horyzont inwestycyjny Co najmniej 2 lata

Struktura modelowa

Instrumenty dłużne

max 80%

Instrumenty udziałowe

max 25%

Instrumenty alternatywne

max 20%

Strategia Zrównoważona

Polityka inwestycyjna

Strategia przeznaczona jest dla Klientów oczekujących większych zysków osiąganych w długim okresie, przy jednoczesnej akceptacji ryzyka na średnim poziomie.

Celem strategii jest generowanie zarówno bieżącego dochodu jak i umiarkowany wzrost wartości portfela przy akceptacji średniego ryzyka inwestycyjnego. Modelowa alokacja jest zbilansowana pomiędzy instrumenty udziałowe oraz dłużne, natomiast instrumenty alternatywne stanowią uzupełnienie portfela. W zależności od sytuacji rynkowej na bieżąco ocenianej przez zarządzających, dopuszczalne są tu nieznaczne odchylenia.

Poziom ryzyka

Średni

 

Podstawowe informacje

Minimalna kwota inwestycji 500 000 PLN / 200 000 USD / 200 000 EUR
Benchmark WIBOR 3M / LIBOR 3M / EURIBOR 3M + 3,5 %
Wynagrodzenie RDM 1,5% + 20% nadwyżki powyżej stopy odniesienia
Zalecany horyzont inwestycyjny Co najmniej 3 lata

Struktura modelowa

Instrumenty dłużne

max 55%

Instrumenty udziałowe

max 52,5%

Instrumenty alternatywne

max 30%

Strategia Dynamiczna

Polityka inwestycyjna

Strategia przeznaczona jest dla Klientów oczekujących wysokich zysków oraz akceptujących wysokie ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, a także liczących się z dużymi wahaniami wartości portfela, szczególnie w krótkim okresie

Celem strategii jest wzrost wartości zainwestowanego kapitału przy akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Modelowa alokacja składa się głównie z instrumentów udziałowych, natomiast instrumenty dłużne i alternatywne stanowią uzupełnienie portfela. W zależności od sytuacji rynkowej na bieżąco ocenianej przez zarządzających, dopuszczalne są tu nieznaczne odchylenia.

Poziom ryzyka

Wysoki

Globalna Multistrategia

Polityka inwestycyjna

Strategia przeznaczona jest dla Klientów oczekujących oczekujących wyższej stopy zwrotu niż lokaty bankowe i jednocześnie akceptujący umiarkowane ryzyko związane ze zwiększoną obrotowością portfela i inwestycjami w akcje oraz instrumenty pochodne.

Celem strategii jest wzrost wartości zainwestowanego kapitału przy akceptacji umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego oraz uzyskiwanie zysku powyżej rentowności bonów skarbowych bez względu na trend panujący na rynkach finansowych. Udział poszczególnych aktywów jest zależny od perspektyw rynku akcji oraz oczekiwanych stóp zwrotu na rynku instrumentów dłużnych.

Poziom ryzyka

Umiarkowany

Podstawowe informacje

Minimalna kwota inwestycji 2 000 000 PLN / 800 000 USD / 800 000 EUR
Benchmark WIBOR 3M / LIBOR 3M / EURIBOR 3M + 3%
Wynagrodzenie RDM 1,6% + 20% nadwyżki powyżej stopy odniesienia
Zalecany horyzont inwestycyjny Co najmniej 3 lata

Struktura modelowa

Instrumenty dłużne

max 100%

Instrumenty udziałowe

max 100%

Instrumenty alternatywne

max 100%