O 2 rodzajach dóbr słów kilka

Spółki produkujące dobra luksusowe (Consumer Discretionary) podczas trwającej hossy zachowywały się znacznie lepiej od swoich odpowiedników produkujących dobra podstawowe (Consumer Staples). Nie jest to jednak żadna niespodzianka, sytuacja taka miała miejsce w każdej hossie, wynika to ze specyfiki sektora, który jest typowo cykliczny. Takie zachowanie kursów można łatwo uzasadnić w danych makroekonomicznych. Konsumpcja w Stanach Zjednoczonych znajduje się na rekordowych poziomach, a bezrobocie jest najniższe od ponad 50 lat. Wszystko to sprawiło, że amerykańscy konsumenci zarabiający najwięcej w historii rzucili się na produkty luksusowe, które wcześniej były dla nich niedostępne, zwiększając przy tym popyt. W międzyczasie producenci pragnący nadążyć z produkcją zadłużyli się do rekordowych poziomów. Wskaźnik zadłużenia (Aktywa/Kapitał) wynosi obecnie 5,91 dla sektora i jest najwyższy spośród wszystkich sektorów z indeksu S&P500. Analitycy jednego z francuskich banków inwestycyjnych zwracają uwagę, że przy tak wysokim zadłużeniu spółkom tym może być ciężko utrzymać dotychczasową dynamikę buybacków, które mocno przyczyniły się do wzrostu kursów akcji z sektora. Obecnie stopa buybacków wynosi 3,8% i jest czwartą najwyższą spośród wszystkich sektorów z indeksu S&P500. Jeśli jednak porównamy te akcje do ich odpowiedników produkujących dobra podstawowe w krótkim terminie, to zauważymy że pomimo pro cyklicznej rotacji na rynku akcji, to w ostatnim miesiącu lepiej zachowywał się ETF odzwzorowujący indeks spółek dóbr podstawowych , a ETF posiadający akcje spółek z sektora dóbr luksusowych  podobnie jak wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board nie pobił swojego rekordu z lipca tego roku. Porównując ze sobą te 2 sektory warto zwrócić uwagę na zachowanie rentowności amerykańskich obligacji skarbowych. Generalnie, gdy rentowności maleją to spółki z sektora Consumer Staples radzą sobie lepiej.

Wykres 1 – relatywne zachowanie spółek z sektora dóbr luksusowych do spółek z sektora dóbr podstawowych i rentowności amerykańskich obligacji skarbowych

Źródło: Societe Generale

Warto zwrócić uwagę, że trwająca obecnie procykliczna rotacja na rynku nie znalazła potwierdzenia w postaci mocnego wzrostu rentowności na rynku obligacji. Sprawia to, że lepsze zachowanie spółek cyklicznych nie musi być długoterminowe.

Wykres 2 – spółki cykliczne vs defensywne i rentowności amerykańskich obligacji skarbowych

Źródło: Goldman Sachs

Podsumowując , od kilku miesięcy spółki z sektora dóbr luksusowych przestały zachowywać się lepiej od swoich odpowiedników z sektora dóbr podstawowych. Uważamy że ewentualny zakład polegający na zajęciu długiej pozycji  z ekspozycją na sektor dóbr podstawowych przy jednoczesnym zajęciu krótkiej pozycji na spółkach z sektora dóbr luksusowych może być ciekawym zabezpieczeniem procyklicznego portfela.

Kacper Mehlich

Specjalista ds. doradztwa inwestycyjnego

RDM Wealth Management

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez RDM Wealth Management S.A. Wszelkie przedstawione w nim dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy traktować go jako rekomendacji lub zachęty do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani formy doradztwa inwestycyjnego lub jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Publikacja ta nie stanowi również analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.
Przedstawione informacje nie są sprofilowane względem poszczególnych odbiorców tej publikacji, tzn. nie uwzględniają ich indywidualnych potrzeb, wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych, sytuacji ani apetytu na ryzyko.
Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają opłat związanych z lokowaniem w dany instrument finansowy ani podatków. Instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub nawet całości zainwestowanych środków. Stopy zwrotu prezentowanych portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmiany wycen ich składników. Należy pamiętać, że przyszłe stopy zwrotu mogą znacząco odbiegać od zaprezentowanych i od oczekiwanych przez inwestorów.
RDM Wealth Management S.A. dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowany rzetelnie oraz opierał się na miarodajnych i aktualnych źródłach. Informacje zawarte w niniejszej publikacji pochodzą ze źródeł własnych lub źródeł zewnętrznych uznanych przez RDM Wealth Management S.A. za wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, że są one wyczerpujące i że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny wyrażone w niniejszym materiale są opiniami i ocenami RDM Wealth Management S.A i zatrudnionych w Spółce licencjonowanych doradców inwestycyjnych, będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili ich sporządzania. Dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą stracić aktualność w każdym momencie.
RDM Wealth Management S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego materiału ani za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z jego treścią.
Niniejszy materiał nie może być powielany lub w inny sposób rozpowszechniany w części lub w całości bez zgody RDM Wealth Management S.A.
RDM Wealth Management S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.