Informacje i materiały zamieszczone na stronie internetowej RDM Wealth Management S.A. – www.rdmwm.pl mają charakter ogólnych informacji, opisujących jedynie działalność RDM Wealth Management S.A.

Materiały i informacje publikowane na stronie internetowej służą jedynie celom informacyjnym, reklamowym lub promocyjnym i nie powinny być wyłączną podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. W szczególności, informacje te nie mają charakteru rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów dyrektywy MiFID oraz art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jak również nie stanowią analizy, usługi doradztwa inwestycyjnego, prawnego ani podatkowego.

RDM Wealth Management S.A. dokłada należytych starań, aby prezentowane na stronie internetowej informacje były rzetelne i oparte na wiarygodnych źródłach. Spółka nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność przedstawionych produktów, analiz lub informacji publikowanych na niniejszej stronie oraz za jakiekolwiek szkody będące rezultatem korzystania lub oparcia się na tych informacjach przez Klienta.

RDM Wealth Management S.A. zastrzega sobie możliwość zmian treści niniejszej strony, w każdym czasie i bez uprzedzenia.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych na tej stronie, w szczególności podejmowania na tej podstawie decyzji inwestycyjnych, ponosi wyłącznie Klient.

Przed podpisaniem umowy o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych należy dokładnie zapoznać się z treścią Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem na rzecz Klienta Detalicznego oraz Regulaminu Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem na rzecz Klienta Profesjonalnego, Strategiami Inwestycyjnymi oraz Ogólnym opisem istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe. W razie jakiejkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej prawnej lub innej.

RDM Wealth Management S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy m. in. od rodzaju strategii inwestycyjnej wybranej przez Klienta. Stopy zwrotu z portfeli mogą podlegać znacznym wahaniom wynikającym m. in ze zmian wyceny składników portfela oraz w szczególności, w przypadku funduszy denominowanych w walutach innych niż PLN, ze zmian kursów walut. W związku z tym Klient musi liczyć się z możliwością osiągnięcia gorszego wyniku niż oczekiwany, a także z ryzykiem poniesienia straty.

Wszelkie materiały przedstawione na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego oraz innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnej. Kopiowanie informacji publikowanych na tej witrynie, w całości lub części, wymaga uprzedniej zgody RDM Wealth Management S.A.

Prezentowane stopy zwrotu poszczególnych strategii wyliczane są na bazie tygodniowych stóp zwrotu portfeli zarządzanych według tej samej strategii, ważone aktywami tych portfeli.
Podane wyniki nie uwzględniają opłat za zarządzanie oraz podatków, które obniżają prezentowane stopy zwrotu.
Szczegółowe dane na temat opłat, w tym sposobu ich pobierania dostępne są w Regulaminie  Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem na rzecz Klienta Detalicznego przez RDM Wealth Management S.A.
Źródło danych do obliczeń: RDM Wealth Management S.A., Analizy Online S.A.