Szeroki wachlarz proponowanych rozwiązań pozwala Klientowi wybrać te, które są dla niego najbardziej odpowiednie pod względem skłonności do podejmowania ryzyka oraz horyzontu inwestycyjnego.

Na życzenie Klienta oferujemy również strategie denominowane w USD i EUR.

Indywidualna Strategia – RDM 35

Polityka inwestycyjna

Strategia przeznaczona jest dla Klientów akceptujących umiarkowaną ekspozycję na ryzyko inwestycyjne właściwe dla rynku akcji. Celem strategii jest maksymalizacja zysków przy ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. Maksymalne zaangażowanie w instrumenty udziałowe ustalone jest na poziomie 35%. W ramach strategii Zarządzający kontroluje ryzyko, aktywnie modyfikując bieżące zaangażowanie w instrumenty udziałowe i ekspozycję walutową. Część udziałowa jest starannie dywersyfikowana geograficznie i optymalizowana w zależności od napływających danych makroekonomicznych oraz oceny perspektyw gospodarczych konkretnych krajów. Pozostałe środki lokowane są w odpowiednio dobrane instrumenty dłużne. 

Poziom ryzyka

Umiarkowany

Podstawowe informacje

Minimalna kwota inwestycji 200 000 PLN
Benchmark Średnia funduszy mieszanych polskich stabilnego wzrostu
Wynagrodzenie RDM negocjowane
Zalecany horyzont inwestycyjny co najmniej 3 lata

Struktura modelowa

Instrumenty dłużne

max 100%

Instrumenty udziałowe

0 – 35%

*Strategia została uruchomiona 08.07.2011, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 31.01.2020 r.

Informujemy, że od dnia 18 czerwca 2019 r. zmienił się zakres oferowanych przez RDM WM strategii inwestycyjnych. Powyższe wyniki odnoszą się do umów zawartych przed 18 czerwca 2019 r.

Indywidualna Strategia – RDM 50

Polityka inwestycyjna

Strategia przeznaczona jest dla Klientów akceptujących ryzyko inwestycyjne właściwe dla rynku akcji. Celem strategii jest maksymalizacja zysków przy ograniczaniu ryzyka inwestycyjnego. Maksymalne zaangażowanie w instrumenty udziałowe ustalone jest na poziomie 50%. W ramach strategii Zarządzający kontrolują ryzyko, aktywnie modyfikując bieżące zaangażowanie w instrumenty udziałowe i ekspozycję walutową. Część udziałowa jest starannie dywersyfikowana geograficznie i optymalizowana w zależności od napływających danych makroekonomicznych oraz oceny perspektyw gospodarczych konkretnych krajów. Pozostałe środki lokowane są w odpowiednio dobrane instrumenty dłużne. 

Poziom ryzyka

Średni

Podstawowe informacje

Minimalna kwota inwestycji 200 000 PLN
Benchmark Średnia funduszy mieszanych polskich stabilnego wzrostu
Wynagrodzenie RDM negocjowane
Zalecany horyzont inwestycyjny co najmniej 3 lata

Struktura modelowa

Instrumenty dłużne

max 100%

Instrumenty udziałowe

0 – 50%

*Strategia została uruchomiona 08.04.2011, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 31.01.2020 r.

Informujemy, że od dnia 18 czerwca 2019 r. zmienił się zakres oferowanych przez RDM WM strategii inwestycyjnych. Powyższe wyniki odnoszą się do umów zawartych przed 18 czerwca 2019 r.

Strategia o profilu ochrony kapitału

Polityka inwestycyjna

Strategie w o profilu ochrony kapitału przeznaczone są dla Klientów poszukujących inwestycji o niskim poziomie ryzyka, których celem jest ochrona i powiększanie kapitału przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia płynności portfela.

Celem strategii jest ochrona realnej wartości kapitału (generowanie stopy zwrotu na poziomie wskaźnika inflacji CPI) przy akceptacji minimalnego ryzyka inwestycyjnego. Modelowa alokacja składa się głównie z instrumentów dłużnych, przy czym w zależności od sytuacji rynkowej na bieżąco ocenianej przez zarządzających, dopuszczalne są tu nieznaczne odchylenia.

Poziom ryzyka

Niski

Podstawowe informacje

Minimalna kwota inwestycji 500 000 PLN / 200 000 USD / 200 000 EUR
Benchmark WIBOR 3M / LIBOR 3M / EURIBOR 3M + 0,5 %
Maksymalne wynagrodzenie RDM 0,9% + 20% nadwyżki powyżej stopy odniesienia
Zalecany horyzont inwestycyjny Co najmniej rok

Struktura modelowa

Instrumenty dłużne

max 100%

Instrumenty udziałowe

0%

Instrumenty alternatywne

max 10%

*Strategia została uruchomiona 30.06.2019, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 31.01.2020 r.

Strategia o profilu stabilnym

Polityka inwestycyjna

Strategie o profilu stabilnym przeznaczone są dla Klientów oczekujących wyższej stopy zwrotu niż w przypadku Strategii o profilu ochrony kapitału i jednocześnie akceptujących umiarkowane ryzyko inwestycyjne związane z lokowaniem części aktywów w instrumenty o charakterze udziałowym.

Celem strategii jest generowanie bieżącego dochodu przy niewielkim wzroście wartości zainwestowanego kapitału oraz akceptacji niskiego ryzyka inwestycyjnego. Modelowa alokacja składa się głównie z instrumentów dłużnych, natomiast instrumenty udziałowe i alternatywne stanowią uzupełnienie portfela. W zależności od sytuacji rynkowej na bieżąco ocenianej przez zarządzających, dopuszczalne są tu nieznaczne odchylenia.

Poziom ryzyka

Umiarkowany

Podstawowe informacje

Minimalna kwota inwestycji 500 000 PLN / 200 000 USD / 200 000 EUR
Benchmark WIBOR 3M / LIBOR 3M / EURIBOR 3M + 2 %
Maksymalne wynagrodzenie RDM 1,2% + 20% nadwyżki powyżej stopy odniesienia
Zalecany horyzont inwestycyjny Co najmniej 3 lata

Struktura modelowa

Instrumenty dłużne

max 80%

Instrumenty udziałowe

max 25%

Instrumenty alternatywne

max 20%

*Strategia została uruchomiona 30.08.2019, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 31.01.2020 r.

Strategia o profilu zrównoważonym

Polityka inwestycyjna

Strategie o profilu zrównoważonym przeznaczone są dla Klientów oczekujących większych zysków osiąganych w długim okresie, przy jednoczesnej akceptacji ryzyka na średnim poziomie.

Celem strategii jest generowanie zarówno bieżącego dochodu jak i umiarkowany wzrost wartości portfela przy akceptacji średniego ryzyka inwestycyjnego. Modelowa alokacja jest zbilansowana pomiędzy instrumenty udziałowe oraz dłużne, natomiast instrumenty alternatywne stanowią uzupełnienie portfela. W zależności od sytuacji rynkowej na bieżąco ocenianej przez zarządzających, dopuszczalne są tu nieznaczne odchylenia.

Poziom ryzyka

Średni

 

Podstawowe informacje

Minimalna kwota inwestycji 500 000 PLN / 200 000 USD / 200 000 EUR
Benchmark WIBOR 3M / LIBOR 3M / EURIBOR 3M + 3,5 %
Maksymalne wynagrodzenie RDM 1,5% + 20% nadwyżki powyżej stopy odniesienia
Zalecany horyzont inwestycyjny Co najmniej 3 lata

Struktura modelowa

Instrumenty dłużne

max 55%

Instrumenty udziałowe

max 52,5%

Instrumenty alternatywne

max 30%

*Strategia została uruchomiona 30.08.2019, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 31.01.2020 r.

Strategia o profilu dynamicznym

Polityka inwestycyjna

Strategie o profilu dynamicznym przeznaczone są dla Klientów oczekujących wysokich zysków oraz akceptujących wysokie ryzyko związane z inwestycjami w instrumenty udziałowe oraz instrumenty pochodne, a także liczących się z dużymi wahaniami wartości portfela, szczególnie w krótkim okresie

Celem strategii jest wzrost wartości zainwestowanego kapitału przy akceptacji wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Modelowa alokacja składa się głównie z instrumentów udziałowych, natomiast instrumenty dłużne i alternatywne stanowią uzupełnienie portfela. W zależności od sytuacji rynkowej na bieżąco ocenianej przez zarządzających, dopuszczalne są tu nieznaczne odchylenia.

Poziom ryzyka

Wysoki

Podstawowe informacje

Minimalna kwota inwestycji 500 000 PLN / 200 000 USD / 200 000 EUR
Benchmark WIBOR 3M / LIBOR 3M / EURIBOR 3M + 5 %
Maksymalne wynagrodzenie RDM 1,8% + 20% nadwyżki powyżej stopy odniesienia
Zalecany horyzont inwestycyjny Co najmniej 5 lat

Struktura modelowa

Instrumenty dłużne

max 35%

Instrumenty udziałowe

max 75%

Instrumenty alternatywne

max 35%

*Strategia została uruchomiona 30.06.2019, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 31.01.2020 r.

Strategia o profilu globalna multistrategia

Polityka inwestycyjna

Strategie o profilu globalna multistrategia przeznaczone są dla Klientów oczekujących wyższej stopy zwrotu niż lokaty bankowe i jednocześnie akceptujący umiarkowane ryzyko związane ze zwiększoną obrotowością portfela i inwestycjami w akcje oraz instrumenty pochodne.

Celem strategii jest wzrost wartości zainwestowanego kapitału przy akceptacji umiarkowanego ryzyka inwestycyjnego oraz uzyskiwanie zysku powyżej rentowności bonów skarbowych bez względu na trend panujący na rynkach finansowych. Udział poszczególnych aktywów jest zależny od perspektyw rynku akcji oraz oczekiwanych stóp zwrotu na rynku instrumentów dłużnych.

Poziom ryzyka

Umiarkowany

Podstawowe informacje

Minimalna kwota inwestycji 2 000 000 PLN / 800 000 USD / 800 000 EUR
Benchmark WIBOR 3M / LIBOR 3M / EURIBOR 3M + 3%
Maksymalne wynagrodzenie RDM 1,6% + 20% nadwyżki powyżej stopy odniesienia
Zalecany horyzont inwestycyjny Co najmniej 3 lata

Struktura modelowa

Instrumenty dłużne

max 100%

Instrumenty udziałowe

max 100%

Instrumenty alternatywne

max 100%

*Strategia została uruchomiona 30.11.2019, prezentowane stopy zwrotu są stopami brutto na 31.01.2020 r.

Taryfa opłat i prowizji (obowiązuje od dnia 14 stycznia 2020 r.)
Profil strategii inwestycyjnej Maksymalny poziom zaangażowania w instrumenty o charakterze udziałowym Minimalna wartość portfela Wynagrodzenie Firmy Inwestycyjnej
Maksymalna opłata za zarządzanie Prowizja od przyrostu wartości portfela
Ochrony kapitału 0%

500.000,00 zł

200.000,00 USD

200.000,00 EUR

0,9% 20% nadwyżki powyżej stopy odniesienia
Stabilny 25%

500.000,00 zł

200.000,00 USD

200.000,00 EUR

1,2% 20% nadwyżki powyżej stopy odniesienia
Zrównoważony 52,5%

500.000,00 zł

200.000,00 USD

200.000,00 EUR

1,5% 20% nadwyżki powyżej stopy odniesienia
Dynamiczny 75%

500.000,00 zł

200.000,00 USD

200.000,00 EUR

1,8% 20% nadwyżki powyżej stopy odniesienia
Globalna multistrategia 100%

2 000.000,00 zł

800.000,00 USD

800.000,00 EUR

1,6% 20% nadwyżki powyżej stopy odniesienia
Indywidualny 0 – 100%

2 500.000,00 zł

1 000.000,00 USD

1 000.000,00 EUR

negocjowana negocjowana

Istotne informacje

 1. Wynagrodzenie Firmy Inwestycyjnej jest powiększane o należne podatki, jeżeli z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek ich uiszczania.
 2. Niezależnie od pobieranego przez Firmę Inwestycyjną wynagrodzenia za zarządzanie, Klient ponosi wymienione poniżej, dodatkowe koszty związane z zarządzaniem portfelem:
  1. opłaty oraz prowizje od transakcji wykonywanych przez Firmę Inwestycyjną w imieniu Klienta w ramach zarządzania portfelem:
   1. opłaty dystrybucyjne,
   2. koszty transakcyjne – prowizja pobierana przy realizowaniu zleceń kupna lub sprzedaży Instrumentów Finansowych,
  2. opłaty skarbowe,
  3. opłaty za prowadzenie rachunków, na których przechowywane są aktywa Klienta,
  4. opłaty za przelewy bankowe,
  5. opłaty z tytułu należności prawno-podatkowych.
 3. Jeżeli zaistnieje konieczność nałożenia na Klienta dodatkowych kosztów, innego rodzaju niż wymienione powyżej, Firma Inwestycyjna może je nałożyć i pobrać tylko i wyłącznie po uprzednim przedstawieniu Klientowi informacji na temat rodzaju i wysokości takich kosztów.
 4. Wszelkie dodatkowe koszty związane ze świadczeniem usługi zarządzania portfelem będą przedstawiane Klientowi przez Firmę Inwestycyjną przed zawarciem umowy, a w przypadku ich zmiany – w trakcie jej trwania.
 5. Informacja o aktualnych stawkach opłat i prowizji stosowanych przez poszczególne Fundusze dla zleceń i dyspozycji złożonych za pośrednictwem Firmy Inwestycyjnej jest na bieżąco udostępniana Klientom w siedzibie Firmy Inwestycyjnej. Na życzenie Klienta może być ona również przekazana w innej formie – pisemnej lub elektronicznej.