Komentarz tygodniowy – Końcówka roku ponownie z amerykańsko – chińskim konfliktem handlowym w roli głównej

 Płomień tegorocznych wzrostów na amerykańskim rynku akcji podsycany był wieloma wątkami, z których główne zostały zebrane w formie poniżej zamieszczonego wykresu. Obrazuje on zainteresowanie mediów problematyką amerykańskiej gospodarki, polityki monetarnej Fedu oraz amerykańsko – chińskiej wojny handlowej w poszczególnych miesiącach bieżącego roku.

Wykres 1 – Tematyka nagłówków prasowych w poszczególnych miesiącach tego roku

Źródło: Societe Generale

 Początkowe miesiące mijały pod znakiem uspokojenia nastrojów recesyjnych w amerykańskiej gospodarce, które nasiliły się w IV kwartale 2018 roku. Następnie pałeczkę pierwszeństwa przejęła amerykańska Rezerwa Federalna, która to trzy krotnie obniżała główną stopę procentową, dodatkowo odwracając program zacieśniania bilansu (Quantitative Tightening). Przypominamy, że w dzisiejsze popołudnie (11.10.2019) Rezerwa Federalna spotyka się po raz ostatni w tym roku, jednak z zapowiedzi członków tej organizacji wynika, że zamierzają utrzymać stopy procentowe na stałym poziomie, co również odzwierciedla pozycjonowanie  inwestorów  w kontraktach futures na krótkoterminową stopę procentową.

 Natomiast końcówka roku zdecydowanie została zdominowana tematem amerykańsko – chińskiego konfliktu handlowego, szczególnie po ogłoszeniu 11 października prac nad tymczasowym porozumieniem tzw. Phase 1. Od tamtej pory dostaliśmy z obydwu stron szereg zapewnień, że prace nad porozumieniem idą w dobrym kierunku, czas jednak mija a wciąż nie padają żadne terminy odnośnie finalizacji umowy. W zamian  za to amerykański kongres przyjmuje ustawy wspierające prodemokratyczne protesty w Hongkongu, natomiast chińska partia komunistyczna nakazała agencjom rządowym pozbycia się urządzeń opartych na technologiach amerykańskich (uderzając w firmy takie jak HP, DELL, Microsoft), co oczywiście nie poprawia napiętych stosunków pomiędzy oboma krajami. Tymczasem jak już wszyscy wiemy w najbliższy weekend, przyszłość owego porozumienia czeka poważny sprawdzian, gdyż na 15 grudnia zaplanowane jest wprowadzenie kolejnych ceł na chińskie produkty o wartości 160 mld USD. Taki scenariusz z duża dozą prawdopodobieństwa, oddaliłby rychły termin podpisania owej umowy. Niepokój może budzić także ostatnie oświadczenie Donalda Trumpa, w którym stwierdził, że wygodniej byłoby mu odwlekać wiążące decyzje do wyborów prezydenckich w przyszłym roku.

 My oczywiście nie staramy się przewidzieć wyniku toczącego się konfliktu, jednak patrząc chociażby na amerykański indeks giełdowy S&P500 dostrzegamy, że pozytywny scenariusz w dużej mierze wliczony jest  już w wycenę  tego indeksu. Dlatego tak jak wspominaliśmy w artykule Perspektywy rynkowe – Grudzień 2019 utrzymujemy lekkie niedoważenie części akcyjnej w naszych portfelach, czekając z posunięciami na dalszy rozwój wydarzeń.

 

Kamil Zarzycki

Zarządzający Portfelami

RDM Wealth Management

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez RDM Wealth Management S.A. Wszelkie przedstawione w nim dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy traktować go jako rekomendacji lub zachęty do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani formy doradztwa inwestycyjnego lub jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Publikacja ta nie stanowi również analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.
Przedstawione informacje nie są sprofilowane względem poszczególnych odbiorców tej publikacji, tzn. nie uwzględniają ich indywidualnych potrzeb, wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych, sytuacji ani apetytu na ryzyko.
Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają opłat związanych z lokowaniem w dany instrument finansowy ani podatków. Instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub nawet całości zainwestowanych środków. Stopy zwrotu prezentowanych portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmiany wycen ich składników. Należy pamiętać, że przyszłe stopy zwrotu mogą znacząco odbiegać od zaprezentowanych i od oczekiwanych przez inwestorów.
RDM Wealth Management S.A. dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowany rzetelnie oraz opierał się na miarodajnych i aktualnych źródłach. Informacje zawarte w niniejszej publikacji pochodzą ze źródeł własnych lub źródeł zewnętrznych uznanych przez RDM Wealth Management S.A. za wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, że są one wyczerpujące i że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny wyrażone w niniejszym materiale są opiniami i ocenami RDM Wealth Management S.A i zatrudnionych w Spółce licencjonowanych doradców inwestycyjnych, będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili ich sporządzania. Dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą stracić aktualność w każdym momencie.
RDM Wealth Management S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego materiału ani za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z jego treścią.
Niniejszy materiał nie może być powielany lub w inny sposób rozpowszechniany w części lub w całości bez zgody RDM Wealth Management S.A.
RDM Wealth Management S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.