Komentarz tygodniowy – Już nie taki gorzki smak obligacji skarbowych

W artykule z września sugerowaliśmy, że trwający wówczas rajd na „skarbówkach” może stracić swój impet i rzeczywiście zaobserwowaliśmy mocne wzrosty rentowności obligacji z krajów rozwiniętych i rozwijających się (np. polskich obligacji skarbowych).

Rentowność popularnych dziesięciolatek wzrosła w USA z poziomu 1,45% do 1,95%, natomiast w Niemczech z -0,75% do -0,25%. W tym samym czasie globalne rynki akcji zanotowały jeden z najlepszych okresów w roku wyznaczając tegoroczne, a amerykańskie (oprócz Russela 2000) historyczne maksima. Te i inne wydarzenia na rynku kapitałowym spowodowały, że postanowiliśmy odświeżyć nasz pogląd na klasę aktywów jaką są obligacje.

Co jeszcze się zmieniło?

W poprzednim komentarzu dotyczącym obligacji zwróciliśmy uwagę na to, że realne rentowności obligacji, czyli nominalne pomniejszone o inflację są ujemne. O ile ta sytuacja dalej ma miejsce, tak druga na którą zwróciliśmy uwagę czyli różnica pomiędzy rentownością obligacji dziesięcioletnich a stopą procentową w USA uległa znaczącej zmianie. Po raz pierwszy od ponad pół roku obligacje dają zarobić więcej niż depozyty w banku.

Wykres – różnica pomiędzy rentownością 10 letnich obligacji i stopą procentową w USA

Źródło: Fed St. Louis, szary obszar oznacza recesję

Uważamy to za pozytywny sygnał oznaczający, że rynek powoli wraca do normalności, a krzywa dochodowości nie jest już odwrócona. Ciekawostką wynikającą z powyższego 30 letniego wykresu jest na pewno to, że gdy różnica pomiędzy rentownością i stopą procentową spadała poniżej poziomu -0,5% i potem wracała powyżej 0 to w 3 na 4 przypadki mieliśmy do czynienia z recesją w ciągu następnego roku, jeśli miałoby się to powtórzyć to sprzyjałoby to inwestycji w obligacje. Nasi czytelnicy wiedza jednak, że scenariusz wystąpienia recesji w amerykańskiej gospodarce w najbliższych 12 miesiącach uważamy za mało prawdopodobny.

Podsumowując, trwająca na rynku obligacji przecena przy jednoczesnych silnych wzrostach na globalnych rynkach akcji od zakończenia okresu wakacyjnego(wskazującą na krótkoterminowe wykupienie na wielu rynkach) poprawia naszą percepcje inwestycji w obligacje skarbowe jako zabezpieczenie portfela inwestycyjnego. Zwracamy jednocześnie uwagę, że wskaźniki sentymentu rynkowego nadal znajdują się w obszarach neutralnych, co generalnie sprawia, że poza nieco lepszym postrzeganiem perspektyw dla obligacji skarbowych, nie zmieniamy naszego nastawienia, które zaprezentowaliśmy w listopadowych perspektywach rynkowych.

Kacper Mehlich

Specjalista ds. doradztwa inwestycyjnego

RDM Wealth Management

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez RDM Wealth Management S.A. Wszelkie przedstawione w nim dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy traktować go jako rekomendacji lub zachęty do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani formy doradztwa inwestycyjnego lub jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Publikacja ta nie stanowi również analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.
Przedstawione informacje nie są sprofilowane względem poszczególnych odbiorców tej publikacji, tzn. nie uwzględniają ich indywidualnych potrzeb, wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych, sytuacji ani apetytu na ryzyko.
Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają opłat związanych z lokowaniem w dany instrument finansowy ani podatków. Instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub nawet całości zainwestowanych środków. Stopy zwrotu prezentowanych portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmiany wycen ich składników. Należy pamiętać, że przyszłe stopy zwrotu mogą znacząco odbiegać od zaprezentowanych i od oczekiwanych przez inwestorów.
RDM Wealth Management S.A. dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowany rzetelnie oraz opierał się na miarodajnych i aktualnych źródłach. Informacje zawarte w niniejszej publikacji pochodzą ze źródeł własnych lub źródeł zewnętrznych uznanych przez RDM Wealth Management S.A. za wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, że są one wyczerpujące i że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny wyrażone w niniejszym materiale są opiniami i ocenami RDM Wealth Management S.A i zatrudnionych w Spółce licencjonowanych doradców inwestycyjnych, będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili ich sporządzania. Dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą stracić aktualność w każdym momencie.
RDM Wealth Management S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego materiału ani za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z jego treścią.
Niniejszy materiał nie może być powielany lub w inny sposób rozpowszechniany w części lub w całości bez zgody RDM Wealth Management S.A.
RDM Wealth Management S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.