Komentarz tygodniowy – Dlaczego czasami warto „wejść (na krótko) w kakao”

W ostatnich tygodniach ulubionym tematem naszych cotygodniowych artykułów stały się towary (z ang. commodities). Pomijając lutowe perspektywy rynkowe nasi czytelnicy mogli więc kolejno przeczytać o ropie naftowej, gazie ziemnym oraz miedzi. Dziś, niespodzianka, bo będzie znowu o… towarach. Przy czym postanowiliśmy pójść w kierunku nieco egzotycznym i napisać o towarze rolnym. Tytuł może być przez niektórych odebrany jako prowokacyjny, więc nie chcąc być posądzonym o niepoprawność obyczajowo-polityczną, już na początku wyjaśniamy, że mówiąc o „wejściu (na krótko) w kakao” mamy na myśli inwestycję (zajęcie pozycji krótkiej) w kontrakt terminowy typu futures śledzący zachowanie ceny kakao.

Brak deszczu i wirus ograniczają podaż kakao

Cena kakao od początku roku znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. Inwestor, który zajął pozycję długą w kontrakcie terminowym na kakao (co jest równoznaczne z „obstawieniem” wzrostu ceny tego towaru) w nieco ponad miesiąc zarobił blisko 14% (dane zamknięcie na 7 lutego tego roku). Doszukując się przyczyn tak dynamicznego wzrostu ceny należy wskazać głównie czynniki o charakterze pogodowo-sezonowym. Zachodnie wybrzeże Afryki zmaga się obecnie z ponadprzeciętnym jak na tą porę roku brakiem opadów deszczu, co w kontekście kakao i dwóch dużych producentów tego towaru – Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany, może negatywnie wpłynąć na podaż. Dodatkowo około 16% upraw kakao w Ghanie zostało zaatakowanych przez wirusa CSSV  (z ang. cacao swollen shoot virus), co także negatywnie wpływa na wielkość podaży.

Czy na zachodnim wybrzeżu Afryki spadnie deszcz?

Na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że inwestowanie w kakao jest więc obecnie próbą przewidzenia tego czy w Afryce spadnie deszcz. Trudno się z tym nie zgodzić. My jednak nie podejmujemy się prognozowania wystąpienia zjawisk atmosferycznych (takich jak deszcz), w szczególności jeżeli dotyczy to obszaru znajdującego się kilka tysięcy kilometrów od naszego miejsca pobytu. Nasze podejście do inwestowania krótkoterminowego w wyselekcjonowaną przez nas grupę towarów (łącznie jest ich 12) nie różni się zasadniczo od podejścia do tradycyjnych klas aktywów takich jak akcje czy obligacje. Zwracamy uwagę na sentyment rynkowy (wspomagając się dodatkowo analizą techniczną). Sentyment do kakao, mierzony liczbą otwartych spekulacyjnych pozycji netto (pozycje długie minus pozycje krótkie) na kontrakty terminowe futures na kakao, jest obecnie na najwyższym poziomie od połowy 2014 roku.

Wykres – Nastawienie inwestorów do kakao

Źródło: Refinitiv Eikon

Czy jest to równoznaczne z tym, że na zachodnim wybrzeżu Afryki spadnie deszcz – nie. Czy oznacza to, że obstawiając obecnie spadek ceny na pewno zarobimy – bynajmniej. Czy relacja zysku do ryzyka przy odpowiednim „ustrukturyzowaniu” zakładu na spadek ceny kakao jest obecnie korzystna – jak najbardziej tak. Kluczowe w podejściu do inwestycji w tak egzotyczne aktywa jest ułożenie transakcji w taki sposób żeby w razie pomyłki i materializacji nieprognozowalnego dla nas czynnika ryzyka jakim jest brak opadów deszczu w Afryce (lub pojawienie się innego ryzyka, które może spowodować dalszy wzrost ceny) strata z inwestycji była ograniczona i nie wyniosła 14% w skali miesiąca (tak jak w przypadku obstawienia spadku ceny kakao na koniec zeszłego roku), a raczej 1,4%, a sam pomysł stanowił jedynie niewielką część naszego portfela inwestycyjnego.

 

Radosław Piotrowski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami

RDM Wealth Management

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez RDM Wealth Management S.A. Wszelkie przedstawione w nim dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy traktować go jako rekomendacji lub zachęty do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani formy doradztwa inwestycyjnego lub jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Publikacja ta nie stanowi również analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.
Przedstawione informacje nie są sprofilowane względem poszczególnych odbiorców tej publikacji, tzn. nie uwzględniają ich indywidualnych potrzeb, wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych, sytuacji ani apetytu na ryzyko.
Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają opłat związanych z lokowaniem w dany instrument finansowy ani podatków. Instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub nawet całości zainwestowanych środków. Stopy zwrotu prezentowanych portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmiany wycen ich składników. Należy pamiętać, że przyszłe stopy zwrotu mogą znacząco odbiegać od zaprezentowanych i od oczekiwanych przez inwestorów.
RDM Wealth Management S.A. dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowany rzetelnie oraz opierał się na miarodajnych i aktualnych źródłach. Informacje zawarte w niniejszej publikacji pochodzą ze źródeł własnych lub źródeł zewnętrznych uznanych przez RDM Wealth Management S.A. za wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, że są one wyczerpujące i że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny wyrażone w niniejszym materiale są opiniami i ocenami RDM Wealth Management S.A i zatrudnionych w Spółce licencjonowanych doradców inwestycyjnych, będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili ich sporządzania. Dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą stracić aktualność w każdym momencie.
RDM Wealth Management S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego materiału ani za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z jego treścią.
Niniejszy materiał nie może być powielany lub w inny sposób rozpowszechniany w części lub w całości bez zgody RDM Wealth Management S.A.
RDM Wealth Management S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.