Komentarz tygodniowy – Czy to już czas na powrót do zdrowia rynku miedzi?

Powoli gaśnie nerwowość rynków finansowych spowodowana możliwym wpływem chińskiego  koronawirusa na światową gospodarkę, podczas gdy jeszcze tydzień temu nastroje na rynkach akcji  można było przedstawiać jako panikę, dzisiaj rynek zdaje się zapominać o tych wydarzeniach notując nowe rekordy na głównych indeksach akcji krajów rozwiniętych.

Ryzyko kolejnej  światowej pandemii szczególnie dotkliwie odbiło się na wycenach akcji z rynków wschodzących co pogrążyło również surowce  najbardziej wrażliwe na kondycję tego regionu jakimi są metale przemysłowe oraz surowce energetyczne. Metale przemysłowe, takie jak miedź w pełni oddały zyski wypracowane na bazie poprawiających się nastrojów w światowej gospodarce powracając do poziomów najniższych od 2017 roku. Oczywiście miedź jest wyjątkowo wrażliwa na kondycję chińskiej gospodarki, za sprawą  ogromnego w skali światowej popytu generowanego przez tamtejszą gospodarkę na ten surowiec. Chiny odpowiadają za około połowę światowego popytu na miedź, zużywając około miliona ton miesięcznie. Jednocześnie państwo środka jest także największym światowym  importerem  miedzi, w roku 2019 importowało średnio 290 000 ton miesięcznie.  Co prawda spadek popytu na metale przemysłowe w tym kraju w okresie obchodów świąt  księżycowego nowego roku  obserwowany jest tutaj od zawsze, jednak po zakończeniu świąt popyt powracał do wcześniejszych poziomów. Tym razem  jednak z racji na rozprzestrzenianie się wirusa wiele chińskich przedsiębiorstw postanowiło celowo wstrzymać  się ze wznowieniem produkcji, co wyraźnie było widać na dołujących wycenach miedzi.

Strach ma wielkie oczy

Patrząc na „cykl życia” podobnych epidemii jakie miały miejsce w przeszłości można wywnioskować, że czas w którym oddziaływają one na rynki finansowe kiedyś się kończy. My oczywiście nie staramy się przewidzieć kiedy ten moment nastąpi ale jedynie zaznaczyć, że paniczna wyprzedaż w jego wyniku aktywów stanowi często  dobry moment do akumulacji niedoszacowanych walorów. Co również pokazane jest na poniżej zamieszczonym wykresie, kiedy to ceny miedzi podczas podobnej, epidemii w 2003 roku, po początkowych dynamicznych przecenach, powróciły do poprzednich poziomów.

Wykres 1. Ceny miedzi podczas epidemii SARS (2003) oraz obecnej epidemii koronawirusa

Źródło: J.P. Morgan

Z drugiej strony widzimy ogromne wysiłki jakie poczyniły chińskie władze w celu przeciwdziałania ekonomicznym skutkom kornawirusa, tamtejszy  bank centralny zapowiedział szereg działań mających pobudzić wzrost gospodarczy co ustabilizowało nieco ceny miedzi. Pozytywnie została odebrana także zapowiedź chińskich władz odnośnie obniżenia ceł na import towarów z USA o wartości 75 mld USD, a sił tych jak pokazuje historia nie należy bagatelizować.  Dlatego więc, niewielka długa pozycja na rynku miedzi zasiliła szeregi inwestycji alternatywnych również naszych portfeli.

 

Kamil Zarzycki

Zarządzajacy Portfelami

RDM Wealth Management

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez RDM Wealth Management S.A. Wszelkie przedstawione w nim dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy traktować go jako rekomendacji lub zachęty do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani formy doradztwa inwestycyjnego lub jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Publikacja ta nie stanowi również analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.
Przedstawione informacje nie są sprofilowane względem poszczególnych odbiorców tej publikacji, tzn. nie uwzględniają ich indywidualnych potrzeb, wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych, sytuacji ani apetytu na ryzyko.
Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają opłat związanych z lokowaniem w dany instrument finansowy ani podatków. Instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub nawet całości zainwestowanych środków. Stopy zwrotu prezentowanych portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmiany wycen ich składników. Należy pamiętać, że przyszłe stopy zwrotu mogą znacząco odbiegać od zaprezentowanych i od oczekiwanych przez inwestorów.
RDM Wealth Management S.A. dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowany rzetelnie oraz opierał się na miarodajnych i aktualnych źródłach. Informacje zawarte w niniejszej publikacji pochodzą ze źródeł własnych lub źródeł zewnętrznych uznanych przez RDM Wealth Management S.A. za wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, że są one wyczerpujące i że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny wyrażone w niniejszym materiale są opiniami i ocenami RDM Wealth Management S.A i zatrudnionych w Spółce licencjonowanych doradców inwestycyjnych, będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili ich sporządzania. Dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą stracić aktualność w każdym momencie.
RDM Wealth Management S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego materiału ani za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z jego treścią.
Niniejszy materiał nie może być powielany lub w inny sposób rozpowszechniany w części lub w całości bez zgody RDM Wealth Management S.A.
RDM Wealth Management S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.