Komentarz tygodniowy – Czy japońska wiśnia (giełda) posiada siłę aby dalej kwitnąć?

W ciągu ostatnich 3 miesięcy szeroki indeks japońskiego rynku akcji znacząco nadrobił „ospałość” z pierwszej połowy tego roku w stosunku do pozostałych indeksów krajów rozwiniętych.
Wykres 1. 3-miesięczne stopy zwrotu z indeksów Topix (linia niebieska) oraz MSCI World skupiającego spółki z krajów rozwiniętych

Źródło: Refinitiv Eikon

Z powyższego wykresu wynika, że indeks japońskich spółek wygenerował stopę zwrotu za ostatnie 3 miesiące na poziomie – około 13,5%, przewyższając średnią z pozostałych rynków rozwiniętych odwzorowaną poprzez indeks MSCI World o ponad 6 pkt procentowych. Pozytywne nastawienie inwestorów, odzwierciedlone w wysokich wskazaniach sentymentu rynkowego, będącego naszym głównym, aczkolwiek kontrariańskim wskaźnikiem atrakcyjności danego rynku w krótkim terminie, skłoniły nas do realizacji zysków na japońskim rynku. Obecnie przyjmujemy rolę obserwatora, bacznie monitorującego dalsze zachowanie zarówno zmian w gospodarce, jak i uczestników tego rynku.

Co w gospodarce piszczy?

Dynamika PKB za trzeci kwartał wyniosła zaledwie 0,2% r/r (konsensus rynkowy 0,8%) mocno zwalniając w porównaniu do odczytu za drugi kwartał 2019 (1,8% r/r). Na tak słaby wynik wpłynął głównie przedłużający się chińsko-amerykański konflikt handlowy, nadwyrężający japońskie łańcuchy dostaw szczególnie wrażliwe na perturbacje w światowym handlu. Nieco rozczarowujący okazał się także udział konsumpcji prywatnej w PKB, z którą to Bank Japonii wiązał nadzieje, że zrekompensuje negatywny wpływ ze słabnących wolumenów w wymianie handlowej. Dodatkowo w czwartym kwartale 2019 roku na kondycję konsumentów zacznie wpływać ostatnia podwyżka podatku od sprzedaży (japoński odpowiednik podatku VAT) z 8% do 10%. Jest to oczywiście kosmetyczna zmiana, jednak na pewno nie zachęcającą do zwiększania konsumpcji wśród gospodarstw domowych. Powodów do przesadnego optymizmu nie przysparzają także wyniki spółek z tokijskiej giełdy za ostatni kwartał.  Co prawda są nieco lepsze na tle wcześniejszych kwartałów to jednak niewiele ponad połowa spółek osiągnęła wyniki zgodne lub lepsze w stosunku do prognoz. Tymczasem po październikowym posiedzeniu Banku Japonii słyszymy coraz więcej głosów o potrzebie użycia dodatkowych środków polityki monetarnej aby zbliżyć inflację do 2% celu (odczyt wskaźnika inflacji CPI za wrzesień wyniósł zaledwie 0,3% r/r). Również japoński rząd weryfikuje opcje przeciwdziałania spowolnieniu w gospodarce, doraźnie poprzez pakiety stymulacyjne oraz inwestycje infrastrukturalne na wypadek klęsk żywiołowych.

Podsumowując wydaje się, że rynek dosyć optymistycznie podchodzi do kwestii rozstrzygnięcia amerykańsko-chińskiego konfliktu handlowego, co widać po zachowaniu indeksu tokijskiej giełdy – TOPIX. My, o ile globalny rynek akcji w dłuższym terminie postrzegamy jako ciągle perspektywiczny, co odzwierciedla nasze neutralne nastawienie do tej klasy aktywów, to patrząc jedynie na gorszą relację zysku do ryzyka, preferujemy na ten moment przyjąć rolę bezstronnego obserwatora japońskiego rynku akcji.

Kamil Zarzycki

Zarządzający Portfelami

RDM Wealth Management

 

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez RDM Wealth Management S.A. Wszelkie przedstawione w nim dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy traktować go jako rekomendacji lub zachęty do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani formy doradztwa inwestycyjnego lub jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Publikacja ta nie stanowi również analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.
Przedstawione informacje nie są sprofilowane względem poszczególnych odbiorców tej publikacji, tzn. nie uwzględniają ich indywidualnych potrzeb, wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych, sytuacji ani apetytu na ryzyko.
Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają opłat związanych z lokowaniem w dany instrument finansowy ani podatków. Instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub nawet całości zainwestowanych środków. Stopy zwrotu prezentowanych portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmiany wycen ich składników. Należy pamiętać, że przyszłe stopy zwrotu mogą znacząco odbiegać od zaprezentowanych i od oczekiwanych przez inwestorów.
RDM Wealth Management S.A. dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowany rzetelnie oraz opierał się na miarodajnych i aktualnych źródłach. Informacje zawarte w niniejszej publikacji pochodzą ze źródeł własnych lub źródeł zewnętrznych uznanych przez RDM Wealth Management S.A. za wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, że są one wyczerpujące i że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny wyrażone w niniejszym materiale są opiniami i ocenami RDM Wealth Management S.A i zatrudnionych w Spółce licencjonowanych doradców inwestycyjnych, będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili ich sporządzania. Dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą stracić aktualność w każdym momencie.
RDM Wealth Management S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego materiału ani za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z jego treścią.
Niniejszy materiał nie może być powielany lub w inny sposób rozpowszechniany w części lub w całości bez zgody RDM Wealth Management S.A.
RDM Wealth Management S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.