Komentarz tygodniowy – Czy cukier jest już dość słodki?

Zachowanie cen cukru przybrało dynamiczny charakter w ostatnim czasie, po  teście 12-miesięcznych minimów w połowie września kurs gwałtownie odbił po czym ponownie zaczął się osuwać, ale dynamika tego ruchu znacząco osłabła

Utrzymująca się słabość cen cukru w ​​przeciągu ostatnich dwóch lat znacząco wpłynęła na producentów, którzy ograniczyli produkcję tego surowca. Słabnącą podaż pogarszają także suche warunki pogodowe w Brazylii, będącej największym producentem cukru na świecie, przez które ucierpiały uprawy trzciny cukrowej w centralnych i południowych regionach kraju. Ponadto rosnący popyt na etanol, do którego produkcji wykorzystuje się głównie cukier, dodatkowo redukuje brazylijski eksport tego surowca. Natomiast w Indiach – światowym graczu numer „dwa” w produkcji cukru, po kilku sezonach wzrostu produkcji oraz zapasów tego surowca, kolejny sezon wydaje się być znacząco gorszy. Dzieje się tak zarówno za sprawą malejącego areału trzciny cukrowej, ale również czynników pogodowych. Bezdeszczowy początek sezonu po którym nastała pora monsunowa z intensywnymi opadami deszczu podtapiającymi pola uprawne, silnie przełożyła się na kondycję tamtejszych upraw.

Postępująca nierównowaga

Z poniżej zawartego wykresu wynika, że światowa produkcja cukru gwałtownie spada od końca 2017, obecnie wynosi nieco ponad 180  milionów ton rocznie (szara linia na wykresie). Szacuje się że deficyt w produkcji cukru osiągnie w tym sezonie 6,4 mln ton, podczas gdy jeszcze w czerwcu tego roku przewidywano 3,5 mln ton. Konsumpcja pozostaje tymczasem względnie stabilna – na poziomie światowym wzrasta o około 1% rocznie (czarna linia na wykresie).

Wykres 1 – Światowa produkcja oraz konsumpcja cukru

Źródło: JP Morgan

Rekordowe zapasy tego surowca  na świecie, szacowane na ponad 100 milionów ton na koniec 2019, nieco amortyzują zmniejszającą się produkcję. Nastroje zmieniają się jednak wraz z zacieśniającymi fundamentami dla tego rynku, co widać w redukcji rekordowych pozycji krótkich w kontraktach terminowych na ten towar. Analizując powyżej przedstawione argumenty, coraz bliżej przyglądamy się temu instrumentowi, czekając na odpowiedni moment do zajęcia pozycji długiej.

Kamil Zarzycki

Zarządzający Portfelami

RDM Wealth Management

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez RDM Wealth Management S.A. Wszelkie przedstawione w nim dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy traktować go jako rekomendacji lub zachęty do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani formy doradztwa inwestycyjnego lub jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Publikacja ta nie stanowi również analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.

Przedstawione informacje nie są sprofilowane względem poszczególnych odbiorców tej publikacji, tzn. nie uwzględniają ich indywidualnych potrzeb, wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych, sytuacji ani apetytu na ryzyko.

Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają opłat związanych z lokowaniem w dany instrument finansowy ani podatków. Instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub nawet całości zainwestowanych środków. Stopy zwrotu prezentowanych portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmiany wycen ich składników. Należy pamiętać, że przyszłe stopy zwrotu mogą znacząco odbiegać od zaprezentowanych i od oczekiwanych przez inwestorów.

RDM Wealth Management S.A. dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowany rzetelnie oraz opierał się na miarodajnych i aktualnych źródłach. Informacje zawarte w niniejszej publikacji pochodzą ze źródeł własnych lub źródeł zewnętrznych uznanych przez RDM Wealth Management S.A. za wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, że są one wyczerpujące i że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny wyrażone w niniejszym materiale są opiniami i ocenami RDM Wealth Management S.A i zatrudnionych w Spółce licencjonowanych doradców inwestycyjnych, będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili ich sporządzania. Dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą stracić aktualność w każdym momencie.

RDM Wealth Management S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego materiału ani za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z jego treścią.

Niniejszy materiał nie może być powielany lub w inny sposób rozpowszechniany w części lub w całości bez zgody RDM Wealth Management S.A.

RDM Wealth Management S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego