Komentarz tygodniowy – Co z tą ropą?

Notowania czarnego złota spadły już o 10% od szczytu, ustanowionego po amerykańskim ataku na generała Sulejmaniego.

Gdy w grudniu cena ropy WTI, po kilkumiesięcznej konsolidacji przebiła i utrzymała się dłużej niż kilka dni powyżej poziomu 60 USD za baryłkę wielu uważało to za zmianę długoterminowego trendu i zapowiedź dalszych wzrostów. Wynegocjowanie pierwszej fazy umowy handlowej i potencjalny konflikt na bliskim wschodzie sprzyjały temu scenariuszowi i 8 stycznia cena ropy osiągnęła poziom 65 USD za baryłkę. Nie trwało to jednak długo i obecnie po spadku napięcia na bliskim wschodzie cena ropy spadła do poziomu 58 USD wymazując praktycznie wszystkie wypracowane w grudniu zyski. Uważamy, że obecnie cena kontraktu terminowego na ropę znajduje się na atrakcyjnym poziomie do zajęcia pozycji na tym instrumencie.

Wykres – Notowania kontraktu terminowego na ropę WTI

Źródło: TradingView

Cena obecnie walczy z linią trendu wzrostowego zapoczątkowanego w  październiku. Jeśli za scenariusz bazowy przyjmiemy obronę trendu wzrostowego i powrót notowań powyżej 60 USD za baryłkę to prawdopodobnym do osiągnięcia wydaje się poziom 64-65 USD. Jeśli chodzi o dane fundamentalne to podpisane porozumienie pomiędzy Chinami i USA jest czynnikiem sprzyjającym dalszym wzrostom cen ropy, gdyż zamówione przez obydwa kraje towary będzie trzeba jakoś przetransportować. Przy spadku ceny i przełamaniu linii trendu poziomem wsparcia wydaje się 51 USD.

 

Kacper Mehlich

Specjalista ds. doradztwa inwestycyjnego

RDM Wealth Management

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez RDM Wealth Management S.A. Wszelkie przedstawione w nim dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy traktować go jako rekomendacji lub zachęty do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani formy doradztwa inwestycyjnego lub jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Publikacja ta nie stanowi również analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.
Przedstawione informacje nie są sprofilowane względem poszczególnych odbiorców tej publikacji, tzn. nie uwzględniają ich indywidualnych potrzeb, wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych, sytuacji ani apetytu na ryzyko.
Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają opłat związanych z lokowaniem w dany instrument finansowy ani podatków. Instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub nawet całości zainwestowanych środków. Stopy zwrotu prezentowanych portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmiany wycen ich składników. Należy pamiętać, że przyszłe stopy zwrotu mogą znacząco odbiegać od zaprezentowanych i od oczekiwanych przez inwestorów.
RDM Wealth Management S.A. dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowany rzetelnie oraz opierał się na miarodajnych i aktualnych źródłach. Informacje zawarte w niniejszej publikacji pochodzą ze źródeł własnych lub źródeł zewnętrznych uznanych przez RDM Wealth Management S.A. za wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, że są one wyczerpujące i że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny wyrażone w niniejszym materiale są opiniami i ocenami RDM Wealth Management S.A i zatrudnionych w Spółce licencjonowanych doradców inwestycyjnych, będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili ich sporządzania. Dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą stracić aktualność w każdym momencie.
RDM Wealth Management S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego materiału ani za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z jego treścią.
Niniejszy materiał nie może być powielany lub w inny sposób rozpowszechniany w części lub w całości bez zgody RDM Wealth Management S.A.
RDM Wealth Management S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.