Komentarz tygodniowy – Cisza po burzy

Podczas gdy jeszcze niespełna miesiąc temu temat amerykańsko-chińskiego konfliktu handlowego rozgrzany był w światowych mediach do „czerwoności”,  dzisiaj temat ten zszedł na drugi plan. Obecnie rolę lidera światowych nagłówków prasowych przejął konflikt amerykańsko-irański, gdzie  bieg wydarzeń nabrał rozpędu po ataku dokonanym na specjalne polecenie amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa w wyniku którego zginął irański generał Kasem Sulejmani. Światowe indeksy giełdowe nie spotkały się z większą reakcją na te wydarzenia, nawet po odwecie Irańczyków za śmierć generała w postaci ataku rakietowego na bazy amerykańskich wojsk w Iraku. Pomimo oficjalnych gróźb, obydwie strony zdają się ostrożnie kalkulować dalsze posunięcia w tej rozgrywce o czym świadczy choćby ostatnie orędzie prezydenta Donalda Trumpa z którego wynika iż Stany Zjednoczone nie mają zamiaru eskalować konfliktu. Unikając jednak próby prognozowania dalszych posunięć uczestników tego spektaklu naszą uwagę przyciągnęło aktywo bardzo podatne na bliskowschodni konflikt a mianowicie złoto. W czasie kiedy ryzyko geopolityczne eskaluje złoto wydaje się być naturalną bezpieczną przystanią na niepewny czas, jednak jak już wielokrotnie wspominaliśmy, wydarzenia takie mają z reguły krótkotrwały charakter. Powyżej opisany schemat, miał miejsce również i tym razem, złoto we wtorkowy poranek osiągnęło poziom ponad 1610 USD za uncję, obecnie powracając do poziomu poniżej 1550 USD.

Obok wstrząsów  geopolitycznych popyt na złoto determinują również  inne czynniki, głównie oczekiwania co do kursu dolara oraz oczekiwania inflacyjne. Chociaż w przypadku kursu dolara trudno o długoterminową prognozę, gdyż na wycenę dolara wpływa wiele zmiennych to w najbliższym horyzoncie nie widzimy czynników mogących „zatrząść”  tym rynkiem. W przypadku drugiego czynnika, gdzie inwestycję w złoto postrzega się jako zabezpieczenie przed spadkiem siły nabywczej pieniądza,  również w najbliższym czasie nie widzimy powodów do niepokoju co potwierdzają prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego przedstawione poniżej.

Wykres 1. Prognoza wskaźnika inflacji przygotowana przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Źródło: IMF

Obecna wycena złota wahająca się poniżej 1550 USD za uncję  nie zachęca nas do jakichkolwiek  działań na tym rynku, jednak ewentualny powrót powyżej 1600 $/oz, dałby nam sygnał do poszukiwania miejsca do zajęcia pozycji krótkiej. Jest to dosyć agresywny „zakład”, jednak łącząc to z naszym podejściem niskiego zaangażowania w dodatkowe pomysły inwestycyjne relacja zysku do ryzyka takiego „zakładu” kształtuje się na akceptowalnym przez nas poziomie.

 

Kamil Zarzycki

Zarządzajacy Portfelami

RDM Wealth Management

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez RDM Wealth Management S.A. Wszelkie przedstawione w nim dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy traktować go jako rekomendacji lub zachęty do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani formy doradztwa inwestycyjnego lub jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Publikacja ta nie stanowi również analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.
Przedstawione informacje nie są sprofilowane względem poszczególnych odbiorców tej publikacji, tzn. nie uwzględniają ich indywidualnych potrzeb, wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych, sytuacji ani apetytu na ryzyko.
Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają opłat związanych z lokowaniem w dany instrument finansowy ani podatków. Instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub nawet całości zainwestowanych środków. Stopy zwrotu prezentowanych portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmiany wycen ich składników. Należy pamiętać, że przyszłe stopy zwrotu mogą znacząco odbiegać od zaprezentowanych i od oczekiwanych przez inwestorów.
RDM Wealth Management S.A. dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowany rzetelnie oraz opierał się na miarodajnych i aktualnych źródłach. Informacje zawarte w niniejszej publikacji pochodzą ze źródeł własnych lub źródeł zewnętrznych uznanych przez RDM Wealth Management S.A. za wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, że są one wyczerpujące i że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny wyrażone w niniejszym materiale są opiniami i ocenami RDM Wealth Management S.A i zatrudnionych w Spółce licencjonowanych doradców inwestycyjnych, będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili ich sporządzania. Dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą stracić aktualność w każdym momencie.
RDM Wealth Management S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego materiału ani za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z jego treścią.
Niniejszy materiał nie może być powielany lub w inny sposób rozpowszechniany w części lub w całości bez zgody RDM Wealth Management S.A.
RDM Wealth Management S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.