Komentarz tygodniowy – 1, 2, 3… 4? – czyli o obecnym cyklu koniunkturalnym (i nie tylko) słów kilka

Miniony tydzień zakończył 6-tygodniową serię wzrostową indeksu S&P500, który zanotował symboliczny spadek wartości o 0,3%. W dzisiejszym artykule sprawdzamy co potencjalnie wyceniają inwestorzy oraz jak, po blisko 6% rajdzie, wygląda sytuacja techniczno-sentymentalna na amerykańskim rynku akcji.

Wzrost gospodarczy w USA przyspieszy?

W marcu tego roku przytoczyliśmy bardzo kontrowersyjny na tamtą chwilę pogląd, że globalna gospodarka być może nie wpadnie w recesję i nie można wykluczyć, że wkrótce sytuacja ulegnie znaczącej poprawie (artykuł z 22 marca tego roku Kolejny mini-cykl w globalnej gospodarce na horyzoncie). Teza na tamtą chwile była dosyć kontrowersyjna i zapewne wielu naszych czytelników zastanawiało się czy aby na pewno autor nie zapomniał „wziąć właściwych leków” przed jej postawieniem. Wszak media, także te ekonomiczne, wieszczyły nadejście „wielkiego kryzysu”, którego zapalnikiem miała być amerykańsko-chińska wojna handlowa czy bezumowny Brexit.

Za nami prawie 11 miesięcy tego roku, kryzysu „ani widu, ani słychu”, a indeks S&P500 zanotował year-to-date ponad 24-procentowy wzrost wartości (co w pokryzysowym cyklu zapoczątkowanym blisko 11 lat temu jest jak na razie drugim najlepszym wynikiem, lepszym nawet od tego z 2009 roku). Zasadne wydaje się więc zadanie pytania – co obecnie wyceniają inwestorzy za Oceanem? Naszym zdaniem wyceniają nic innego jak… nadejście kolejnego, czwartego już mini-cyklu w trwającym od 2009 roku obecnym cyklu koniunkturalnym. Doskonale widać to na poniższym wykresie.

Wykres 1 – Zachowanie indeksu S&P500 (%, prawa oś) na tle zmiany odczytu zagregowanego wskaźnika wyprzedzającego koniunkturę w Stanach Zjednoczonych (Conference Board US leading index, %, lewa oś)

Źródło: Societe Generale

To czy ów mini-cykl nadejdzie będzie naszym zdaniem kluczowe dla zachowania rynków akcji w pierwszych miesiącach przyszłego roku. Patrząc na odczyty wskaźników wyprzedzających koniunkturę za wcześnie aby traktować to jako pewnik, ale prawdopodobieństwo materializacji takiego scenariusza rozwoju wypadków oceniamy obecnie na więcej niż 50%.

Rajdu Świętego Mikołaja nie będzie?

To potencjalny scenariusz na powiedzmy pierwszy kwartał czy półrocze 2020 roku. Co może nas czekać w ostatnich tygodniach 2019 roku na rynku amerykańskim? Patrząc na sytuację z czysto sentymentalno-technicznej perspektywy, 6-tygodniowy nieprzerwany wzrost indeksu S&P500 nie mógł pozostać bez wpływu na wskazania odczytów sentymentu rynkowego czy wskaźników analizy technicznej, które zbliżyły się do wartości euforycznych (sentyment) lub sugerujących wkupienie rynku (technika – wykres poniżej).

Wykres 2 – Sytuacja techniczna (kanał trendu oraz wskaźnik RSI) na indeksie S&P500

Źródło: Bloomberg

Niewykluczone więc, że mikołajkowym prezentem dla inwestujących w akcje globalnie (bo niestety obraz na rodzimym rynku kapitałowym jest w tym roku zgoła odmienny – indeks WIG jest na symbolicznym 0,3-procentowym plusie) jest cały bieżący rok. Na ostatnie tygodnie tego roku warto z kolei zachować powściągliwość i rozważyć wykorzystanie tych 11-miesięcznych zysków na zakup realnych prezentów mikołajkowych dla siebie i najbliższych.

 

Radosław Piotrowski

Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami

RDM Wealth Management

Niniejszy materiał jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji usług świadczonych przez RDM Wealth Management S.A. Wszelkie przedstawione w nim dane służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy traktować go jako rekomendacji lub zachęty do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe ani formy doradztwa inwestycyjnego lub jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Publikacja ta nie stanowi również analizy inwestycyjnej, analizy finansowej ani innej rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczącej transakcji w zakresie instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 roku uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku.
Przedstawione informacje nie są sprofilowane względem poszczególnych odbiorców tej publikacji, tzn. nie uwzględniają ich indywidualnych potrzeb, wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych, sytuacji ani apetytu na ryzyko.
Prezentowane wyniki inwestycyjne są wynikami osiągniętymi w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki te nie uwzględniają opłat związanych z lokowaniem w dany instrument finansowy ani podatków. Instrumenty finansowe są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub nawet całości zainwestowanych środków. Stopy zwrotu prezentowanych portfeli podlegają znacznym wahaniom wynikającym ze zmiany wycen ich składników. Należy pamiętać, że przyszłe stopy zwrotu mogą znacząco odbiegać od zaprezentowanych i od oczekiwanych przez inwestorów.
RDM Wealth Management S.A. dokłada wszelkich starań, aby niniejszy materiał był przygotowany rzetelnie oraz opierał się na miarodajnych i aktualnych źródłach. Informacje zawarte w niniejszej publikacji pochodzą ze źródeł własnych lub źródeł zewnętrznych uznanych przez RDM Wealth Management S.A. za wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, że są one wyczerpujące i że w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Wszelkie opinie i oceny wyrażone w niniejszym materiale są opiniami i ocenami RDM Wealth Management S.A i zatrudnionych w Spółce licencjonowanych doradców inwestycyjnych, będącymi wyrazem ich najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, obowiązującymi w chwili ich sporządzania. Dane zamieszczone w niniejszym materiale mogą stracić aktualność w każdym momencie.
RDM Wealth Management S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego materiału ani za decyzje inwestycyjne osób, które zapoznały się z jego treścią.
Niniejszy materiał nie może być powielany lub w inny sposób rozpowszechniany w części lub w całości bez zgody RDM Wealth Management S.A.
RDM Wealth Management S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.