Szczegółowe informacje dotyczące RDM Wealth Management S.A. (dalej: Firma Inwestycyjna), usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych, usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz usługi doradztwa inwestycyjnego.

Nazwa Firmy Inwestycyjnej

RDM Wealth Management S.A.
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
KRS 0000341443
NIP 7010207775
REGON 142100088

Dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Firmą Inwestycyjną

ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa,
Tel.: (+48) 22 290 25 37,
Fax: (+48) 22 290 25 38,
e-mail: biuro@rdmwm.pl,
www.rdmwm.pl

Języki, w których Klient może kontaktować się z Firmą Inwestycyjną i w których sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje

Firma Inwestycyjna świadczy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej usługi:

 • zarządzania portfelem instrumentów finansowych,
 • przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania,
 • doradztwa inwestycyjnego.

Klient może kontaktować się z Firmą Inwestycyjną w języku polskim i w tym języku będzie otrzymywać dokumenty oraz informacje związane ze świadczonymi usługami.

Oświadczenie potwierdzające, że Firma Inwestycyjna posiada zezwolenie oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił jej zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej

Firma Inwestycyjna prowadzi działalność polegającą na:

zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, na podstawie zezwolenia o numerze DFL/4020/3/42/I/94/1/10/KD z dnia 12 października 2010 r., udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego [Pobierz dokument],

przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania na podstawie zezwolenia o numerze DFL/4020/154/17/I/94/6/10/11 z dnia 5 kwietnia 2011 r., udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego [Pobierz dokument],

doradztwie inwestycyjnym na podstawie zezwolenia o numerze DRK/WL/4020/14/13/94/1/13 z dnia 21 maja 2013 r., udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego [Pobierz dokument].

Nazwa organu nadzoru: Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Podstawowe informacje dotyczące systemów gwarantujących bezpieczeństwo aktywów Klientów Firmy Inwestycyjnej

Firma Inwestycyjna stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego:

Firma Inwestycyjna nie prowadzi rachunków papierów wartościowych ani rachunków służących ewidencjonowaniu innych instrumentów finansowych. Aktywa Klientów (instrumenty finansowe, w tym środki pieniężne) przechowywane i rejestrowane są na rachunkach prowadzonych przez podmioty upoważnione do prowadzenia tego typu działalności. Powierzając swoje aktywa w zarządzanie Firmie Inwestycyjnej Klient pozostaje przez cały czas ich wyłącznym właścicielem. Firma Inwestycyjna dysponuje aktywami Klienta na podstawie pełnomocnictwa, upoważniającego Firmę Inwestycyjną do wykonywania w imieniu i na rachunek Klienta czynności związanych z zarządzaniem portfelem, stanowiącego załącznik do Umowy o Zarządzanie Portfelem.

Szczegółowe zasady świadczenia usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych na podstawie zawieranej umowy

Przedmiotem świadczenia przez RDM Wealth Management S.A. usługi zarządzania portfelem, zgodnie z przyjętym modelem biznesowym, są tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W związku z powyższym Firma Inwestycyjna kieruje swoją ofertę wyłącznie do tych Klientów, którzy deklarują, że są zainteresowani inwestowaniem w tę kategorię instrumentów finansowych.

Zawarcie umowy o zarządzanie portfelem wiąże się z koniecznością zawarcia odrębnej umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń.

Szczegółowe zasady świadczenia usługi określa „Regulamin świadczenia usług zarządzania portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Detalicznego” [pobierz dokument] oraz „Regulamin świadczenia usług zarządzania portfelem przez RDM Wealth Management S.A na rzecz Klienta Profesjonalnego” [pobierz dokument].

Zgodnie z obowiązującymi w Firmie Inwestycyjnej regulacjami Klient ma prawo do telefonicznego uzyskiwania informacji na temat stanu aktywów objętych umową o zarządzanie portfelem.

Firma inwestycyjna jest obowiązana, w zakresie i na zasadach określonych w art. 72-76 rozporządzenia 2017/565:

 1. rejestrować, przechowywać i archiwizować dokumenty, nagrania oraz inne nośniki informacji sporządzane lub otrzymywane w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi;
 2. sporządzać na trwałym nośniku protokoły, notatki lub nagrania z rozmów przeprowadzonych w bezpośredniej obecności klienta lub potencjalnego klienta.

Obowiązek ten obejmuje również nagrywanie rozmów telefonicznych i zapisywanie korespondencji elektronicznej, związanych z czynnościami, które mogłyby skutkować złożeniem zlecenia, nawet jeżeli w wyniku prowadzenia tych rozmów lub korespondencji nie dochodziłoby do świadczenia usługi.

Ze względów proceduralnych rozmowy telefoniczne podlegają automatycznej rejestracji, a nagrania przechowywane są przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym nagranie zostało zarejestrowane.

Szczegółowe zasady świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania na podstawie zawieranej umowy

Przedmiotem świadczenia przez RDM Wealth Management S.A. usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, zgodnie z przyjętym modelem biznesowym, są tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania, w tym w szczególności jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. W związku z powyższym Firma Inwestycyjna kieruje swoją ofertę wyłącznie do tych Klientów, którzy deklarują, że są zainteresowani inwestowaniem w tę kategorię instrumentów finansowych.

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń jest świadczona:

 • łącznie z usługą zarządzania portfelem, w oparciu o odrębną umowę,
 • jako usługa dystrybucji funduszy inwestycyjnych świadczona niezależnie od innych usług.

Szczegółowe zasady świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania określa „Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania” [pobierz dokument].

Firma inwestycyjna jest obowiązana, w zakresie i na zasadach określonych w art. 72-76 rozporządzenia 2017/565:

 1. rejestrować, przechowywać i archiwizować dokumenty, nagrania oraz inne nośniki informacji sporządzane lub otrzymywane w związku ze świadczonymi usługami maklerskimi;
 2. sporządzać na trwałym nośniku protokoły, notatki lub nagrania z rozmów przeprowadzonych w bezpośredniej obecności klienta lub potencjalnego klienta.

Obowiązek ten obejmuje również nagrywanie rozmów telefonicznych i zapisywanie korespondencji elektronicznej, związanych z czynnościami, które mogłyby skutkować świadczeniem usługi przyjmowania i przekazywania zleceń, nawet jeżeli w wyniku prowadzenia tych rozmów lub korespondencji nie dochodziłoby do świadczenia usługi.

Firma Inwestycyjna pełni rolę dystrybutora w odniesieniu do tych funduszy inwestycyjnych, z którymi posiada zawarte w tym zakresie umowy. Lista funduszy oferowanych w ramach usługi przyjmowania i przekazywania zleceń jest publikowana na stronie internetowej www.rdmwm.pl w zakładce „Fundusze”.

Szczegółowe zasady świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego na podstawie zawieranej umowy

Przed świadczeniem usługi Firma Inwestycyjna zapewnia, aby jej usługa była odpowiednia dla każdego nowego Klienta – na podstawie indywidualnego badania potrzeb i celów inwestycyjnych danego Klienta, ustalenia profilu ryzyka inwestycyjnego Klienta oraz dopasowania zakresu instrumentów finansowych, które są dla niego odpowiednie.

Firma Inwestycyjna świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego w sposób niezależny, co oznacza, że:

 1. liczba i zróżnicowanie instrumentów finansowych branych pod uwagę w celu udzielenia każdej rekomendacji obejmuje możliwie najszerszy wachlarz instrumentów finansowych dostępnych na rynku,
 2. zakres ocenianych instrumentów nie ogranicza się do instrumentów emitowanych, wystawianych lub dystrybuowanych przez podmioty, z którymi RDM Wealth Management S.A. posiada jakiekolwiek stosunki umowne, prawne, osobiste lub majątkowe;
 3. stosowane kryteria wyboru instrumentów finansowych obejmują wszelkie istotne aspekty, takie jak ryzyko, koszty i charakterystyka Klienta, oraz zapewniają, by wybór instrumentów, które mogą być zarekomendowane nie był tendencyjny;
 4. w związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego Firma Inwestycyjna nie przyjmuje żadnych świadczeń pieniężnych lub niepieniężnych (tzw. zachęt);
 5. wszystkie ewentualne świadczenia pieniężne, w tym opłaty i prowizje zapłacone lub przekazane przez osobę trzecią w związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego są przekazywane Klientowi w pełnej kwocie,
 6. Klient otrzymuje informację o przekazanych mu świadczeniach pieniężnych, w tym opłatach i prowizjach, w formie zestawień świadczeń pieniężnych należnych i przekazanych Klientowi.

Firma Inwestycyjna nie funkcjonuje w ramach żadnej grupy kapitałowej.

Objaśnienie:
Doradztwo inwestycyjne świadczone w sposób zależny opiera się na analizie ograniczonej liczby instrumentów finansowych, jakie mogą być przedmiotem rekomendacji. Przedmiotem analizy i rekomendacji mogą być również instrumenty finansowe emitowane lub wystawiane przez podmiot świadczący usługę doradztwa inwestycyjnego, podmioty pozostające z nim w bliskich powiązaniach lub podmioty, które pozostają z nim w takich stosunkach prawnych, osobistych lub majątkowych, które mogłoby stwarzać ryzyko powstania potencjalnego konfliktu interesów. Ponadto podmiot świadczący doradztwo inwestycyjne w sposób zależny może przyjmować i pobierać wynagrodzenie, prowizje oraz inne korzyści pieniężne lub niepieniężne, wypłacane lub przekazywane przez jakąkolwiek osobę trzecią lub osobę działającą w imieniu osoby trzeciej w związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego na rzecz Klienta (zachęty).

Firma Inwestycyjna przekazuje Klientom raz na trzy miesiące sprawozdanie zawierające zarys udzielonych porad oraz – w przypadku Klientów Detalicznych – raport odpowiedniości, czyli informację o tym, w jaki sposób dokonane rekomendacje są odpowiednie dla Klienta, w tym informację, w jaki sposób odpowiadają one celom Klienta i okolicznościom osobistym w odniesieniu do wymaganego okresu inwestycji, wiedzy i doświadczenia Klienta oraz stosunku Klienta do ryzyka i możliwości ponoszenia przez niego strat.

Firma inwestycyjna nie świadczy usługi w zakresie dokonywania okresowej oceny odpowiedniości instrumentów finansowych rekomendowanych Klientowi.

Klient korzystający z usługi doradztwa inwestycyjnego samodzielnie podejmuje decyzję inwestycyjną na podstawie udzielonej rekomendacji i decyduje o zakresie, czasie i trybie jej realizacji. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnej Klient powinien uwzględnić fakt, że udzielona Klientowi rekomendacja ma ograniczoną w czasie aktualność. Oznacza to, że z uwagi na zmianę osobistej sytuacji i potrzeb inwestycyjnych Klienta oraz okoliczności dotyczących instrumentów finansowych, wskazanych jako odpowiednie dla Klienta, instrumenty te mogą nie być dla Klienta odpowiednie w chwili podejmowania decyzji inwestycyjnej innej niż chwila udzielenia rekomendacji. Klient powinien sprawdzić aktualność rekomendacji osobistej, a w przypadku gdy Umowa nie przewiduje informowania Klienta o zmianach w tej rekomendacji, wystąpić o aktualną rekomendację.

Szczegółowe zasady świadczenia usługi określa „Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth Management S.A.” [pobierz dokument].

Informacje dotyczące badania odpowiedniości Klienta

Zgodnie z wymogami określonymi w art. 83g i art. 83h. ustawy o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa”) oraz w art. 54 – 56 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy.(„Rozporządzenie 2017/565”), Firma Inwestycyjna ma obowiązek zwrócić się do Klienta lub potencjalnego Klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących jego poziomu wiedzy o inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz doświadczenia inwestycyjnego, a w przypadku usług zarządzania
portfelami i doradztwa inwestycyjnego – także informacji o sytuacji finansowej Klienta i jego celach inwestycyjnych.

Zgodnie z przepisami prawa europejskiego (MiFID) i polskiego, Firma Inwestycyjna jest zobowiązana przeprowadzić badanie odpowiedniości usługi maklerskiej indywidualnie dla każdego Klienta:

 • przed rozpoczęciem świadczenia usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych, usługi przyjmowania i przekazywania zleceń i/lub usługi doradztwa inwestycyjnego,
 • w przypadku zmiany strategii inwestycyjnej w ramach świadczonej usługi zarządzania portfelem,
 • w przypadku, gdy sytuacja finansowa, zawodowa lub osobista Klienta ulegnie zmianom, które mogą mieć istotny wpływ na poziom obarczającego go ryzyka inwestycyjnego.

Badanie obejmuje uzyskanie informacji o Kliencie, jego celach inwestycyjnych, sytuacji finansowej, posiadanym doświadczeniu inwestycyjnym i wiedzy o inwestowaniu w instrumenty finansowe (wypełnienie pisemnej ankiety) oraz ich weryfikację, celem wskazania, czy oferowana usługa maklerska:

 • realizuje cele inwestycyjne danego Klienta;
 • nie jest związana z ryzykiem, którego poziom przekraczałby możliwości inwestycyjne Klienta,
 • ma charakter pozwalający na jej zrozumienie i dokonanie przez Klienta oceny związanego z nią ryzyka, biorąc pod uwagę posiadane przez niego doświadczenie i wiedzę.

Efektem badania jest sformułowanie oceny, czy dana usługa jest lub nie jest odpowiednia dla Klienta. Negatywny wynik badania nie wyklucza możliwości skorzystania z usługi Firmy Inwestycyjnej. Stanowi jedynie wskazówkę, iż może ona nie odpowiadać celom Klienta. Nie jest jednak możliwe świadczenie usługi maklerskiej bez przeprowadzenia badania i sformułowania oceny.

Czynniki wpływające na ocenę odpowiedniości usługi mogą ulegać zmianom w miarę upływu czasu, dlatego konieczne jest aktualizowanie informacji podlegających ocenie odpowiedniości, jeśli w trakcie świadczenia usługi zmienią się okoliczności objęte badaniem. Potrzebę aktualizacji tego badania powinien we własnym interesie zgłosić sam Klient. Aktualizację taką może przeprowadzić również Firma Inwestycyjna z własnej inicjatywy.

Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania skarg Klientów składanych w związku z usługami świadczonymi przez Firmę Inwestycyjną

Tryb rozpatrywania wniosków lub skarg Klientów opisany został w:

 • „Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Detalicznego”,
 • „Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelem przez RDM Wealth Management S.A na rzecz Klienta Profesjonalnego”,
 • „Regulaminie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania”,
 • „Regulaminie świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth Management S.A.”

Ogólny opis polityki zarządzania konfliktami interesów w Firmie Inwestycyjnej

W trakcie świadczenia usług mogą wystąpić sytuacje prowadzące do potencjalnych konfliktów interesów w relacjach Klient – Firma inwestycyjna, Klient – inny Klient oraz Klient – Pracownik Firmy Inwestycyjnej.

Firma Inwestycyjna, podmioty z nią powiązane lub stowarzyszone, uznają swoje obowiązki prawne i etyczne w zakresie efektywnego zarządzania potencjalnymi konfliktami interesów, które mogłyby się wiązać z ryzykiem naruszenia interesów Klientów.

W celu zarządzania konfliktami interesów w Firmie Inwestycyjnej wdrożono regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania konfliktami interesów i barierami informacyjnymi (zwane dalej zbiorczo “Polityką”).

Polityka określa, w szczególności:

 1. sytuacje i obszary, które stanowią lub mogą prowadzić do powstania rzeczywistego konfliktu interesów pomiędzy Firmą Inwestycyjną, a jej Klientami,
 2. procedury oraz środki organizacyjne mające na celu zarządzanie konfliktami interesów.

Polityka przewiduje wymóg ujawnienia charakteru i/lub źródła konfliktu interesów, jeżeli według najlepszej wiedzy kierownictwa, Firmy Inwestycyjnej środki zastosowane w celu zarządzania konfliktami interesów nie są wystarczające.

Ponadto, Firma Inwestycyjna może powstrzymać się od świadczenia danej usługi w przypadku wystąpienia takiego konfliktu.

Polityka opiera się na procedurach mających na celu zarządzanie i monitorowanie konfliktu interesów oraz zapobieganie potencjalnemu, niekorzystnemu wpływowi, jaki może on wywierać na Klienta.

Szczegółowe informacje dotyczące Polityki dostępne są na życzenie Klienta.

Raporty przekazywane Klientowi przez Firmę Inwestycyjną

Zakres, częstotliwość i terminy raportów dotyczących usługi zarządzania portfelami określone zostały w „Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Detalicznego” oraz „Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelem przez RDM Wealth Management S.A na rzecz Klienta Profesjonalnego”.

Zakres informacji dotyczących świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania określony został w “Regulaminie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania”.

Sposób, tryb i terminy informacji dotyczących usługi doradztwa inwestycyjnego zostały określone w „Regulaminie świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth Management S.A”.

Umowa z Klientem może przewidywać większy zakres informacji niż przewidziany w Regulaminach.

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta stosowana w Firmie Inwestycyjnej

Firma Inwestycyjna posiada Politykę działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A. [pobierz dokument], której treść jest przekazywana Klientowi i przez niego akceptowana.

Ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe

Przed zawarciem Umowy Firma Inwestycyjna przekazuje Klientowi, w zależności od rodzaju  usługi maklerskiej, która ma być świadczona na rzecz Klienta, ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w te instrumenty finansowe. [Pobierz dokument]

Informacje o ochronie danych osobowych

Działając zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] Firma Inwestycyjna informuje, że w celu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych (wymaganych prawem) czynności przed zawarciem z Klientem umowy o świadczenie usług maklerskich, a następnie w celu należytego wywiązania się z postanowień zawartej umowy, przetwarza dane osobowe Klientów, ich przedstawicieli oraz beneficjentów rzeczywistych (w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu).

Dane osobowe Klientów, przedstawicieli Klientów i beneficjentów rzeczywistych będą przekazywane:

 1. funduszom inwestycyjnym,
 2. towarzystwom funduszy inwestycyjnych i spółkom zarządzającym tymi funduszami inwestycyjnymi,
 3. innym instytucjom zbiorowego inwestowania,
 4. podmiotom, którym właściwe towarzystwo funduszy inwestycyjnych powierzyło wykonywanie czynności związanych z ewidencją uczestników zarządzanych funduszy inwestycyjnych otwartych (agentom transferowym),
 5. bankowi prowadzącemu na rzecz Klienta rachunek powierniczy,

celem wykonania usługi maklerskiej będącej przedmiotem zawartej z Klientem umowy.

Przetwarzane dane osobowe mogą zostać udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym do wglądu do tego rodzaju danych z mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. Komisji Nadzoru Finansowego.

Szczegółowe informacje dotyczące Firmy Inwestycyjnej jako administratora danych osobowych oraz zakresu, celów, podstaw prawnych i sposobu przetwarzania danych osobowych, a także ich powierzania znajdują się na stronie internetowej www.rdmwm.pl w zakładce „RODO”. Wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie są również przekazywane Klientom w formie załącznika do zawieranej z Klientem umowy.

Wskazanie kosztów i opłat związanych z usługą zarządzania portfelem instrumentów finansowych, usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz usługą doradztwa inwestycyjnego

Przed rozpoczęciem świadczenia usługi maklerskiej Firma Inwestycyjna ujawnia Klientowi lub potencjalnemu Klientowi informacje dotyczące istnienia, charakteru oraz wysokości świadczeń pieniężnych (w tym opłat i prowizji) lub świadczeń niepieniężnych, a w przypadku gdy ich wysokość nie może zostać oszacowana – metodę obliczania tej wysokości, oraz informacje o mechanizmach przyjmowania lub przekazywania tych świadczeń pieniężnych lub świadczeń niepieniężnych.

Informacja o przewidywanych kosztach (informacja ex-ante) jest przekazywana Klientowi przed rozpoczęciem świadczenia usług maklerskich. Raz w roku Klient otrzymuje także roczną informację o poniesionych przez niego kosztach (informacja ex-post).

W przypadku usług zarządzania portfelem i usługi doradztwa inwestycyjnego (świadczonej w sposób niezależny) Firma Inwestycyjna nie przyjmuje świadczeń pieniężnych ani niepieniężnych od podmiotu trzeciego w związku ze świadczeniem tych usług, z wyjątkiem drobnych świadczeń niepieniężnych dozwolonych prawem – zgodnie z art. 83d ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Szczegółowe informacje na temat pobieranych przez Firmę Inwestycyjną wynagrodzeń za świadczone usługi maklerskie zawarte są odpowiednio w następujących Regulaminach:

 1. Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Detalicznego,
 2. Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Profesjonalnego,
 3. Regulaminie Przyjmowania i Przekazywania Zleceń Nabycia lub Zbycia Tytułów Uczestnictwa w Instytucjach Zbiorowego Inwestowania przez RDM Wealth Management S.A.,
 4. Regulaminie świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth Management S.A.

Polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Firma Inwestycyjna posiada Politykę upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową [pobierz dokument].

Polityka informacyjna

Firma Inwestycyjna prowadzi transparentną politykę informacyjną dotyczącą działalności Firmy Inwestycyjnej [pobierz dokument] poprzez zamieszczanie na stronie internetowej www.rdmwm.pl informacji na temat świadczonych przez nią usług oraz jej danych finansowych .

Firma Inwestycyjna stosuje zasadę udzielania odpowiedzi na zadawane przez Klientów pytania niezwiązane  ze skargami i wnioskami Klientów w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty wpływu zapytania.

Polityka wynagrodzeń w RDM Wealth Management S.A.