Szczegółowe informacje dotyczące RDM Wealth Management S.A. (dalej: Firma Inwestycyjna), usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych, usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz usługi doradztwa inwestycyjnego.

Nazwa Firmy Inwestycyjnej

RDM Wealth Management S.A.
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
Sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 341443
NIP 7010207775
REGON 142100088

Dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Firmą Inwestycyjną

ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa,
Tel.: (+48) 22 290 25 37,
Fax: (+48) 22 290 25 38,
e-mail: biuro@rdmwm.pl,
www.rdmwm.pl

Języki, w których Klient może kontaktować się z Firmą Inwestycyjną i w których sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje

Firma Inwestycyjna świadczy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej usługi:

 • zarządzania portfelem instrumentów finansowych,
 • przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania,
 • doradztwa inwestycyjnego.

Klient może kontaktować się z Firmą Inwestycyjną w języku polskim i w tym języku będzie otrzymywać dokumenty oraz informacje związane ze świadczonymi usługami.

Oświadczenie potwierdzające, że Firma Inwestycyjna posiada zezwolenie oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił jej zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej

Firma Inwestycyjna prowadzi działalność polegającą na:

zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, na podstawie zezwolenia o numerze DFL/4020/3/42/I/94/1/10/KD z dnia 12 października 2010 r., udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego [Pobierz dokument],

przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania na podstawie zezwolenia o numerze DFL/4020/154/17/I/94/6/10/11 z dnia 5 kwietnia 2011 r., udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego [Pobierz dokument],

doradztwie inwestycyjnym na podstawie zezwolenia o numerze DRK/WL/4020/14/13/94/1/13 z dnia 21 maja 2013 r., udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego [Pobierz dokument].

Nazwa organu nadzoru: Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Podstawowe informacje dotyczące systemów gwarantujących bezpieczeństwo aktywów Klientów Firmy Inwestycyjnej

Firma Inwestycyjna stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego [pobierz dokument].

Firma Inwestycyjna nie prowadzi rachunków papierów wartościowych ani rachunków służących ewidencjonowaniu innych instrumentów finansowych. Aktywa Klientów (instrumenty finansowe, w tym środki pieniężne) przechowywane i rejestrowane są na rachunkach prowadzonych przez podmioty upoważnione do prowadzenia tego typu działalności. Powierzając swoje aktywa w zarządzanie Firmie Inwestycyjnej Klient pozostaje przez cały czas ich wyłącznym właścicielem. Firma Inwestycyjna dysponuje aktywami Klienta na podstawie pełnomocnictwa, upoważniającego Firmę Inwestycyjną do wykonywania w imieniu i na rachunek Klienta czynności związanych z zarządzaniem portfelem, stanowiącego załącznik do Umowy o Zarządzanie Portfelem.

Szczegółowe zasady świadczenia usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych na podstawie zawieranej umowy

Szczegółowe zasady świadczenia usługi określa Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Detalicznego [pobierz dokument] oraz Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Profesjonalnego [pobierz dokument].

Zgodnie z obowiązującymi w Firmie Inwestycyjnej regulacjami Klient ma prawo do telefonicznego uzyskiwania informacji na temat stanu aktywów objętych umową o zarządzanie portfelem. Ze względów proceduralnych rozmowy telefoniczne podlegają automatycznej rejestracji, a nagrania przechowywane są przez okres 5 lat.

Szczegółowe zasady świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania na podstawie zawieranej umowy

Szczegółowe zasady świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania określa „Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania”. [Pobierz dokument]

Szczegółowe zasady świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego na podstawie zawieranej umowy

Szczegółowe zasady świadczenia usługi określa Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth Management S.A. [Pobierz dokument].

Informacje dotyczące badania odpowiedniości Klienta

Zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 roku w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych (dalej „Rozporządzenie”), Firma Inwestycyjna zwraca się do Klienta lub potencjalnego Klienta o przedstawienie podstawowych informacji dotyczących jego poziomu wiedzy o inwestowaniu w instrumenty finansowe oraz doświadczenia inwestycyjnego, a w przypadku usług zarządzania portfelami i doradztwa inwestycyjnego – także informacji o sytuacji finansowej Klienta i jego celach inwestycyjnych.

Zgodnie z przepisami prawa europejskiego (MiFID) i polskiego, Firma Inwestycyjna jest zobowiązana przeprowadzić badanie odpowiedniości usługi maklerskiej indywidualnie dla każdego Klienta:

 • przed rozpoczęciem świadczenia usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych, usługi przyjmowania i przekazywania zleceń i/lub usługi doradztwa inwestycyjnego,
 • w przypadku zmiany strategii inwestycyjnej w ramach świadczonej usługi zarządzania portfelem
 • w przypadku gdy sytuacja finansowa, zawodowa lub osobista Klienta ulegnie zmianom, które mogą mieć istotny wpływ na poziom obarczającego go ryzyka inwestycyjnego.

Badanie obejmuje uzyskanie informacji o Kliencie, jego sytuacji finansowej, posiadanym doświadczeniu inwestycyjnym i wiedzy o inwestowaniu w instrumenty finansowe (wypełnienie pisemnej ankiety) oraz ich weryfikację, celem wskazania, czy oferowana usługa maklerska:

 • realizuje cele inwestycyjne danego Klienta,
 • nie jest związana z ryzykiem, którego poziom przekraczałby możliwości inwestycyjne Klienta,
 • ma charakter pozwalający na jej zrozumienie i dokonanie przez Klienta oceny związanego z nią ryzyka, biorąc pod uwagę posiadane przez niego doświadczenie i wiedzę.

Zakres informacji o Kliencie uzależniony jest od usługi maklerskiej, z której Klient zamierza skorzystać.

Efektem badania jest sformułowanie oceny, czy dana usługa jest bądź nie jest odpowiednia dla Klienta. Negatywny wynik badania nie wyklucza możliwości skorzystania z usługi Firmy Inwestycyjnej; stanowi jedynie wskazówkę, iż może ona nie odpowiadać celom Klienta. Nie jest jednak możliwe świadczenie usługi maklerskiej bez przeprowadzenia badania i sformułowania oceny.

Czynniki wpływające na ocenę odpowiedniości usługi mogą ulegać zmianom w miarę upływu czasu, dlatego konieczne jest aktualizowanie informacji podlegających ocenie odpowiedniości, jeśli w trakcie świadczenia usługi zmienią się okoliczności objęte badaniem. Potrzebę aktualizacji tego badania może zgłosić sam Klient, aktualizację taką może przeprowadzić również Firma Inwestycyjna z własnej inicjatywy.

Podstawowe zasady wnoszenia i załatwiania skarg Klientów składanych w związku z usługami świadczonymi przez Firmę Inwestycyjną

Tryb rozpatrywania wniosków lub skarg Klientów opisany został w:

 • „Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Detalicznego”,
 • „Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelem przez RDM Wealth Management S.A na rzecz Klienta Profesjonalnego”,
 • „Regulaminie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania”,
 • „Regulaminie świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth Management S.A.”

Ogólny opis polityki zarządzania konfliktami interesów w Firmie Inwestycyjnej

W trakcie świadczenia usług mogą wystąpić sytuacje prowadzące do potencjalnych konfliktów interesów w relacjach “Klient – Firma inwestycyjna”, “Klient – inny Klient” oraz “Klient – Pracownik Firmy Inwestycyjnej”.

Firma Inwestycyjna, podmioty z nią powiązane lub stowarzyszone, uznają swoje obowiązki prawne i etyczne w zakresie efektywnego zarządzania potencjalnymi konfliktami interesów, które mogłyby się wiązać z ryzykiem naruszenia interesów Klientów.

W celu zarządzania konfliktami interesów w Firmie Inwestycyjnej wdrożono regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania konfliktami interesów i barierami informacyjnymi (zwane dalej zbiorczo “Polityką”).

Polityka określa, w szczególności:

 1. sytuacje i obszary, które stanowią lub mogą prowadzić do powstania rzeczywistego konfliktu interesów pomiędzy Firmą Inwestycyjną, a jej Klientami,
 2. procedury oraz środki organizacyjne mające na celu zarządzanie konfliktami interesów.

Polityka przewiduje wymóg ujawnienia charakteru i/lub źródła konfliktu interesów, jeżeli według najlepszej wiedzy kierownictwa, Firmy Inwestycyjnej środki zastosowane w celu zarządzania konfliktami interesów nie są wystarczające.

Ponadto, Firma Inwestycyjna może powstrzymać się od świadczenia danej usługi w przypadku wystąpienia takiego konfliktu.

Polityka opiera się na procedurach mających na celu zarządzanie i monitorowanie konfliktu interesów oraz zapobieganie potencjalnemu, niekorzystnemu wpływowi, jaki może on wywierać na Klienta.

Szczegółowe informacje dotyczące Polityki dostępne są na życzenie Klienta.

Raporty przekazywane Klientowi przez Firmę Inwestycyjną

 

Zakres, częstotliwość i terminy raportów dotyczących usługi zarządzania portfelami określone zostały w „Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Detalicznego” oraz „Regulaminie świadczenia usług zarządzania portfelem przez RDM Wealth Management S.A na rzecz Klienta Profesjonalnego”.

Zakres informacji dotyczących świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania określony został w “Regulaminie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania”.

Sposób, tryb i terminy informacji dotyczących usługi doradztwa inwestycyjnego zostały określone w „Regulaminie świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth Management S.A”.

Umowa z Klientem może przewidywać większy zakres informacji niż przewidziany w Regulaminach.

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta stosowana w Firmie Inwestycyjnej

Firma Inwestycyjna posiada Politykę działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A. [pobierz dokument], której treść jest przekazywana Klientowi i przez niego akceptowana.

Ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe

Przed zawarciem Umowy Firma Inwestycyjna przekazuje Klientowi, w zależności od rodzaju  usługi maklerskiej, która ma być świadczona na rzecz Klienta, ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyk związanych z inwestowaniem w te instrumenty finansowe. [Pobierz dokument]

Informacje o ochronie danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez RDM Wealth Management S.A. dostępne są pod adresem: https://www.rdmwm.pl/rodo/

Wskazanie kosztów i opłat związanych z usługą zarządzania portfelem instrumentów finansowych, usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz usługą doradztwa inwestycyjnego

Szczegółowe informacje na temat pobieranych przez Firmę Inwestycyjną wynagrodzeń za świadczone usługi maklerskie zawarte są odpowiednio w następujących Regulaminach:

 1. Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Detalicznego,
 2. Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Profesjonalnego,
 3. Regulaminie Przyjmowania i Przekazywania Zleceń Nabycia lub Zbycia Tytułów Uczestnictwa w Instytucjach Zbiorowego Inwestowania przez RDM Wealth Management S.A.,
 4. Regulaminie świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth Management S.A.

Polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Firma Inwestycyjna posiada Politykę upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową [pobierz dokument].

Polityka informacyjna

Firma Inwestycyjna prowadzi transparentną politykę informacyjną dotyczącą działalności Firmy Inwestycyjnej [pobierz dokument].

Ponadto Firma Inwestycyjna stosuje zasadę udzielania odpowiedzi na zadawane przez Klientów pytania (niezwiązane ze skargami i wnioskami Klientów) w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty wpływu zapytania.

Polityka wynagrodzeń w RDM Wealth Management S.A.