Szczegółowe informacje dotyczące RDM Wealth Management S.A. (dalej: Firma Inwestycyjna), usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych, usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz usługi doradztwa inwestycyjnego.

Nazwa Firmy Inwestycyjnej

RDM Wealth Management S.A.
ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa
Sąd rejestrowy – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 341443
NIP 7010207775
REGON 142100088

Dane teleadresowe pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Firmą Inwestycyjną

ul. Nowogrodzka 47a, 00-695 Warszawa,
Tel.: (+48) 22 290 25 37,
Fax: (+48) 22 290 25 38,
e-mail: biuro@rdmwm.pl,
www.rdmwm.pl

Języki, w których Klient może kontaktować się z Firmą Inwestycyjną i w których sporządzane będą dokumenty oraz przekazywane informacje

Firma Inwestycyjna świadczy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej usługi:

 • zarządzania portfelem instrumentów finansowych,
 • przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania
 • doradztwa inwestycyjnego.

Klient może kontaktować się z Firmą Inwestycyjną w języku polskim i w tym języku będzie otrzymywać dokumenty oraz informacje związane z usługą zarządzania/doradztwa inwestycyjnego.

Oświadczenie potwierdzające, że Firma Inwestycyjna posiada zezwolenie oraz nazwę organu nadzoru, który udzielił jej zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej

Firma Inwestycyjna prowadzi działalność polegającą na:

zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, na podstawie zezwolenia o numerze DFL/4020/3/42/I/94/1/10/KD z dnia 12 października 2010 r., udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego [Pobierz dokument],

przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania na podstawie zezwolenia o numerze DFL/4020/154/17/I/94/6/10/11 z dnia 5 kwietnia 2011 r., udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego [Pobierz dokument],

doradztwie inwestycyjnym na podstawie zezwolenia o numerze DRK/WL/4020/14/13/94/1/13 z dnia 21 maja 2013 r., udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego [Pobierz dokument].

Nazwa organu nadzoru: Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

Podstawowe informacje dotyczące systemów gwarantujących bezpieczeństwo aktywów Klientów Firmy Inwestycyjnej

Firma Inwestycyjna stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego [Pobierz dokument].

Firma Inwestycyjna nie prowadzi rachunków papierów wartościowych ani rachunków służących ewidencjonowaniu innych instrumentów finansowych.
Aktywa Klientów (instrumenty finansowe, w tym środki pieniężne) przechowywane i rejestrowane są na rachunkach prowadzonych przez podmioty upoważnione do prowadzenia tego typu działalności.

Powierzając swoje aktywa w zarządzanie Firmie Inwestycyjnej Klient pozostaje przez cały czas ich wyłącznym właścicielem. Firma Inwestycyjna dysponuje aktywami Klienta na podstawie pełnomocnictwa, upoważniającego Firmę Inwestycyjną do wykonywania w imieniu i na rachunek Klienta czynności związanych z zarządzaniem portfelem, stanowiącego załącznik do Umowy o Zarządzanie Portfelem.

Szczegółowe zasady świadczenia usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych na podstawie zawieranej umowy

Szczegółowe zasady świadczenia usługi określa Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Detalicznego [pobierz dokument] oraz Regulamin Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Profesjonalnego [pobierz dokument].

Szczegółowe zasady świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania na podstawie zawieranej umowy

Usługa przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania jest świadczona wyłącznie dla Klientów dla których Firma Inwestycyjna świadczy równocześnie usługę zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

Szczegółowe zasady świadczenia usługi określa Regulamin Przyjmowania i Przekazywania Zleceń Nabycia lub Zbycia Tytułów Uczestnictwa w Instytucjach Zbiorowego Inwestowania przez RDM Wealth Management S.A. [Pobierz dokument].

Szczegółowe zasady świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego na podstawie zawieranej umowy

Szczegółowe zasady świadczenia usługi określa Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth Management S.A. [Pobierz dokument].

Informacje dotyczące badania odpowiedniości Klienta

Zgodnie z przepisami prawa europejskiego (dyrektywy MiFID) oraz przepisami prawa polskiego Firma Inwestycyjna jest zobowiązana przeprowadzić badanie odpowiedniości usługi maklerskiej indywidualnie dla każdego Klienta przed rozpoczęciem świadczenia usług zarządzania portfelem instrumentów finansowych, przyjmowania i przekazywania zleceń oraz doradztwa inwestycyjnego, a także w przypadku zmiany strategii inwestycyjnej w ramach już świadczonej usługi zarządzania portfelem.

Badanie obejmuje zgromadzenie informacji o Kliencie, jego sytuacji finansowej, posiadanym doświadczeniu i wiedzy o inwestowaniu w instrumenty finansowe (wypełnienie pisemnej ankiety odpowiedniości i adekwatności usługi) oraz ich weryfikację, celem wskazania, czy oferowana usługa maklerska:

 • realizuje cele inwestycyjne danego Klienta;
 • nie jest związana z ryzykiem, którego poziom przekraczałby możliwości inwestycyjne Klienta,
 • ma charakter pozwalający na jej zrozumienie i dokonanie przez Klienta oceny związanego z nią ryzyka , biorąc pod uwagę posiadane przez niego doświadczenie i wiedzę.

Efektem badania jest sformułowanie oceny, czy dana usługa jest bądź nie jest odpowiednia dla Klienta. Negatywny wynik badania nie wyklucza możliwości skorzystania z usługi Firmy Inwestycyjnej; stanowi jedynie wskazówkę, iż może ona nie odpowiadać celom Klienta. Nie jest jednak możliwe świadczenie usługi maklerskiej bez przeprowadzenia badania i sformułowania oceny.

Czynniki wpływające na ocenę odpowiedniości usługi mogą ulegać zmianom w miarę upływu czasu, dlatego konieczne jest aktualizowanie informacji podlegających ocenie odpowiedniości, jeśli w trakcie świadczenia usługi zarządzania portfelem instrumentów finansowych bądź usługi doradztwa inwestycyjnego zmienią się okoliczności objęte badaniem. Potrzebę aktualizacji tego badania może zgłosić sam Klient, aktualizację taką może przeprowadzić również Firma Inwestycyjna z własnej inicjatywy.

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji

I. Tryb składania reklamacji

 1. Reklamacje powinny być składane niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń, celem umożliwienia jak najwcześniejszego ich wyjaśnienia i podjęcia ewentualnych działań naprawczych.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące działalności prowadzonej przez Firmę Inwestycyjną mogą być składane:
  1. w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Firmy Inwestycyjnej lub przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe;
  2. ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie Firmy Inwestycyjnej;
  3. w formie elektronicznej – przesłane na adres poczty elektronicznej reklamacje@rdmwm.pl.
 3. Reklamacje Klientów powinny zawierać w szczególności:
  1. niezbędne dane identyfikacyjne osoby wnoszącej: imię i nazwisko/firmę, adres do korespondencji, numer telefonu i/lub adres poczty elektronicznej,
  2. wskazanie rodzaju usługi maklerskiej i numeru umowy, której reklamacja dotyczy, chyba że przedmiot reklamacji dotyczy innej sprawy,
  3. szczegółowy opis przedmiotu reklamacji, w tym rzeczowe sformułowanie zastrzeżeń wobec Firmy Inwestycyjnej.
 4. Dla zapewnienia pełnego zakresu informacji niezbędnych do skutecznego złożenia reklamacji pisemnej zalecane jest wykorzystanie formularza reklamacji w formacie DOC lub w formacie PDF.
 5. Reklamacje niezawierające danych pozwalających na identyfikację osoby wnoszącej pozostawia się bez rozpoznania.
 6. Reklamacje są przyjmowane we wszystkie dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 16:00 (ewentualne zmiany dni i godzin funkcjonowania Firmy Inwestycyjnej są ogłaszane w zakładce “Kontakt”).

II. Tryb rozpatrywania reklamacji

 1. Reklamacje są rozpatrywane przez Firmę Inwestycyjną bez zbędnej zwłoki, w ciągu 30 dni od daty ich wpływu do Firmy Inwestycyjnej.
 2. W przypadkach skomplikowanych termin rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu, jednak nie może on przekroczyć 60 dni od daty wpływu reklamacji do Firmy Inwestycyjnej. O wydłużeniu terminu rozpatrywania reklamacji Firma Inwestycyjna poinformuje osobę wnoszącą listownie lub pocztą elektroniczną, o ile osoba wnosząca podała swój adres e-mail do kontaktu.
 3. W trakcie rozpatrywania reklamacji Firma Inwestycyjna może zwrócić się do osoby wnoszącej celem uzyskania dodatkowych informacji pomocnych w rozpatrzeniu sprawy.
 4. Odpowiedź na reklamację jest wysyłana listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wysłanym na ostatni znany Firmie Inwestycyjnej adres korespondencyjny osoby wnoszącej, chyba że zażądała ona wysłania odpowiedzi pocztą elektroniczną – wówczas odpowiedź jest wysyłana na wskazany przez nią adres e-mail.
 5. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego osobie niezadowolonej z rozstrzygnięcia sprawy przez Firmę Inwestycyjną przysługuje uprawnienie do:
  1. wystąpienia ze skargą do Komisji Nadzoru Finansowego,
  2. wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego,
  3. wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego miejscowo właściwego do rozpoznania sprawy.

Ogólny opis polityki zarządzania konfliktami interesów w Firmie Inwestycyjnej

W trakcie świadczenia usług mogą wystąpić sytuacje prowadzące do potencjalnych konfliktów interesów w relacjach “Klient – Firma inwestycyjna”, “Klient – inny Klient” oraz “Klient – Pracownik Firmy Inwestycyjnej”.

Firma Inwestycyjna, podmioty z nią powiązane lub stowarzyszone, uznają swoje obowiązki prawne i etyczne w zakresie efektywnego zarządzania potencjalnymi konfliktami interesów, które mogłyby się wiązać z ryzykiem naruszenia interesów Klientów.

W celu zarządzania konfliktami interesów w Firmie Inwestycyjnej wdrożono regulacje wewnętrzne dotyczące zarządzania konfliktami interesów i barierami informacyjnymi (zwane dalej zbiorczo “Polityką”).

Polityka określa, w szczególności:

 1. sytuacje i obszary, które stanowią lub mogą prowadzić do powstania rzeczywistego konfliktu interesów pomiędzy Firmą Inwestycyjną, a jej Klientami,
 2. procedury oraz środki organizacyjne mające na celu zarządzanie konfliktami interesów.

Polityka przewiduje wymóg ujawnienia charakteru i/lub źródła konfliktu interesów, jeżeli według najlepszej wiedzy kierownictwa, Firmy Inwestycyjnej środki zastosowane w celu zarządzania konfliktami interesów nie są wystarczające.

Ponadto, Firma Inwestycyjna może powstrzymać się od świadczenia danej usługi w przypadku wystąpienia takiego konfliktu.

Polityka opiera się na procedurach mających na celu zarządzanie i monitorowanie konfliktu interesów oraz zapobieganie potencjalnemu, niekorzystnemu wpływowi, jaki może on wywierać na Klienta.

Szczegółowe informacje dotyczące Polityki dostępne są na życzenie Klienta.

Raporty przekazywane Klientowi przez Firmę Inwestycyjną

Zakres, częstotliwość i terminy raportów dotyczących usługi zarządzania portfelami określone zostały w “Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Detalicznego” oraz w “Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Profesjonalnego”.

Zakres informacji dotyczących świadczenia usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania określony został w “Regulaminie Przyjmowania i Przekazywania Zleceń Nabycia lub Zbycia Tytułów Uczestnictwa w Instytucjach Zbiorowego Inwestowania przez RDM Wealth Management S.A.”.

Sposób, tryb i terminy informacji dotyczących usługi doradztwa inwestycyjnego zostały określone w “Regulaminie świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth Management S.A.”.

Umowa z Klientem może przewidywać większy zakres informacji niż przewidziany w Regulaminiach.

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta stosowana w Firmie Inwestycyjnej

Firma Inwestycyjna posiada Politykę działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A. [Pobierz dokument], której treść jest przekazywana Klientowi i przez niego akceptowana.

Ryzyko związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe

Przed zawarciem Umowy Firma Inwestycyjna przekazuje Klientowi Ogólny opis istoty instrumentów finansowych, w tym tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe [Pobierz dokument].

Informacje o ochronie danych osobowych

Firma Inwestycyjna działając zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie osobowych (Dz.U. 2014 poz 1182, z późniejszymi zmianami), informuje, że w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy, a następnie będąc stroną Umowy o Zarządzanie Portfelem, w celu wywiązania się z jej postanowień przetwarza dane osobowe swoich Klientów. Dane osobowe Klientów Firmy Inwestycyjnej przetwarzane są przez osoby do tego celu wyznaczone i udostępniane osobom trzecim, uprawnionym do wglądu do tego rodzaju danych z mocy przepisów prawa, w tym w szczególności Komisji Nadzoru Finansowego.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, Klient ma również prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Zgodnie z obowiązującymi w Firmie Inwestycyjnej regulacjami Klient ma prawo do uzyskiwania informacji za pośrednictwem telefonu na temat stanu Aktywów objętych Umową, po wcześniejszym podaniu hasła, stanowiącego podstawę identyfikacji Klienta. Ze względów proceduralnych wszelkie rozmowy telefoniczne podlegają automatycznej rejestracji, a nagrania przechowywane są przez okres 5 lat.

Wskazanie kosztów i opłat związanych z usługą zarządzania portfelem instrumentów finansowych, usługą przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania oraz usługą doradztwa inwestycyjnego

Szczegółowe informacje na temat pobieranych przez Firmę Inwestycyjną wynagrodzeń za świadczone usługi maklerskie zawarte są odpowiednio w następujących Regulaminach:

 1. Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Detalicznego,
 2. Regulaminie Świadczenia Usług Zarządzania Portfelem przez RDM Wealth Management S.A. na rzecz Klienta Profesjonalnego,
 3. Regulaminie Przyjmowania i Przekazywania Zleceń Nabycia lub Zbycia Tytułów Uczestnictwa w Instytucjach Zbiorowego Inwestowania przez RDM Wealth Management S.A.,
 4. Regulaminie świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez RDM Wealth Management S.A.

Polityka upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową

Firma Inwestycyjna posiada Politykę upowszechniania informacji związanych z adekwatnością kapitałową [Pobierz dokument].

Polityka informacyjna

Firma Inwestycyjna prowadzi transparentną politykę informacyjną dotyczącą działalności Firmy Inwestycyjnej, poprzez zamieszczanie na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej www.rdmwm.pl informacji na temat świadczonych usług.

Ponadto Firma Inwestycyjna stosuje zasadę udzielania odpowiedzi na zadawane przez Klientów pytania (niezwiązane ze skargami i wnioskami Klientów) w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty wpływu zapytania.