RDM Wealth Management S.A. jest Agentem firmy inwestycyjnej Ipopema Securities S.A.

Na podstawie wpisu z dnia 8 marca 2019 r. do rejestru agentów firm inwestycyjnych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, RDM Wealth Management S.A. pełni funkcję agenta firmy inwestycyjnej Ipopema Securities S.A.

Zapraszamy do kontaktu w celu poznania szczegółów oferty:

RDM Wealth Management S.A.

ul. Nowogrodzka 47a

00-695 Warszawa

e-mail: afi@rdmwm.pl

tel. 22 290 25 37

RDM Wealth Management S.A. działa jako agent firmy inwestycyjnej w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Ipopema Securities S.A. Czynności określone w pełnomocnictwie obejmują:

 1. składanie, w imieniu Ipopema Securities S.A., oświadczeń woli w związku z zawieraniem przez Ipopema Securities S.A. z klientami lub potencjalnymi klientami umów o świadczenie usług maklerskich;
 2. odbieranie od klientów lub potencjalnych klientów Ipopema Securities S.A., w imieniu i na rzecz Ipopema Securities S.A., wszelkich oświadczeń woli związanych z zawieraniem przez nich umów o świadczenie usług maklerskich;
 3.  odbieranie od klientów lub potencjalnych klientów Ipopema Securities S.A. oświadczeń wiedzy obejmujących wszelkie dane i informacje niezbędne do zawierania z nimi umów o świadczenie usług maklerskich;
 4. potwierdzanie, na podstawie dokumentu tożsamości okazanego Pełnomocnikowi, tożsamości osoby podpisującej umowę lub inne dokumenty i własnoręczności jej podpisu;
 5. weryfikowanie formalnej poprawności i kompletności dokumentów składanych lub przedkładanych Ipopema Securities S.A. przez klientów lub potencjalnych klientów Ipopema Securities S.A.w związku z zawieraniem umów o świadczenie usług maklerskich lub w związku ze składaniem przez nich oświadczeń woli w ramach wykonywania umów o świadczenie usług maklerskich;
 6. potwierdzanie zgodności kopii dokumentów składanych Ipopema Securities S.A. przez klientów lub potencjalnych klientów Spółki w związku z zawieraniem umów o świadczenie usług maklerskich lub w związku ze składaniem przez nich oświadczeń woli w ramach wykonywania umów o świadczenie usług maklerskich, z oryginałami przedkładanymi Pełnomocnikowi;
 7. odbieranie od klientów lub potencjalnych klientów Ipopema Securities S.A., a także osób i podmiotów ich reprezentujących, oświadczeń i dokumentów w ramach wykonywania obowiązków określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 34 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r. poz. 1115, z późn. zm.);
 8. dostarczanie klientom Ipopema Securities S.A. danych i informacji związanych ze świadczonymi na ich rzecz przez Ipopema Securities S.A. usługami maklerskimi, w tym informacji stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, z późn. zm.; dalej: „Ustawa”) obejmujących m.in. dane co do stanu aktywów klienta Spółki zarejestrowanych na rachunkach lub w rejestrach prowadzonych przez Ipopema Securities S.A. oraz historię transakcji dokonywanych przez klienta Spółki za pośrednictwem Ipopema Securities S.A., potwierdzeń zawarcia transakcji i innych raportów z wykonywania danej usługi maklerskiej;
 9. przekazywanie klientom Ipopema Securities S.A. rekomendacji inwestycyjnych sporządzanych przez Ipopema Securities S.A. w związku ze świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 5 Ustawy, jak również ogólnych rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych sporządzanych przez Ipopema Securities S.A. w związku ze świadczeniem usługi, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy;
 10. odbieranie, w imieniu i na rzecz Ipopema Securities S.A., od klientów Ipopema Securities S.A., z zastrzeżeniem wyłączenia, o którym mowa w poniższym akapicie, wszelkich oświadczeń woli związanych z wykonywaniem przez Ipopema Securities S.A. umów o świadczenie usług maklerskich, w szczególności zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, oświadczeń o ustanowieniu pełnomocnika, zmianie umowy lub rozwiązaniu umowy;
 11. odbieranie, w imieniu i na rzecz Ipopema Securities S.A., od klientów Ipopema Securities S.A. wszelkich oświadczeń wiedzy związanych z wykonywaniem przez Ipopema Securities S.A. umów o świadczenie usług maklerskich, w szczególności oświadczeń o zmianie danych osobowych lub danych wpływających na wynik badania odpowiedniości usługi dla danego klienta lub potencjalnego klienta Ipopema Securities S.A.;
 12. przekazywanie klientom Ipopema Securities S.A. oświadczeń woli lub wiedzy, jak również innych informacji sporządzanych przez Ipopema Securities S.A. w związku z wykonywaniem przez Ipopema Securities S.A. zawartych umów o świadczenie usług maklerskich,
 13. odbieranie od klientów Ipopema Securities S.A. oświadczeń składanych w związku z odpowiedzią na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623, z późn. zm.), w tym przyjmowanie oświadczenia woli klienta będącego akcjonariuszem tej spółki o złożeniu zapisu na sprzedaż lub zamianę jej akcji i wydawanie temu klientowi potwierdzenia złożenia tego zapisu.

Ipopema Securities S.A. jest domem maklerskim działającym na podstawie zezwolenia udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Dowiedz się więcej